Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu

O Oddziale

30 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połączenie pomiędzy PSE S.A. i Spółkami Obszarowymi. Na skutek wpisu do KRS-u w miejsce Spółki PSE-Wschód S.A. od 1 lipca 2014 roku działalność rozpoczął Oddział PSE SA w Radomiu.

Proces inkorporacji Spółek Obszarowych jest ważnym elementem realizacji strategii biznesowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Głównym jego zamierzeniem jest optymalizacja funkcjonowania Grupy Kapitałowej poprzez koncentrację i maksymalne ujednolicenie organizacji, pozwalające na doskonalenie procesów oraz zwiększanie efektywności działania Spółki.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu kontynuują tradycje zarządczych przedsiębiorstw energetycznych istniejących w Radomiu od 1951 roku jako: Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego w Radomiu, Wschodni Okręg Energetyczny w Radomiu, Wspólnota Energetyki i Węgla Brunatnego.

PSE S.A Oddział w Radomiu obejmuje swym obszarem działania fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części województwa mazowieckiego.

 


Władze oddziału

Barbara Puto - Dyrektor Pionu Usług Sieciowych

Mariusz Podkański - Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych

Michał Bednarczyk - Zastępca Dyrektora Pionu Usług Sieciowych


Scheamt organizacyjny


Zadania oddziału

PSE SA Oddział w Radomiu jest jednym z pięciu Oddziałów utworzonych w celu wspierania realizacji zadań Operatora Sieci Przesyłowej, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne kraju. Do najważniejszych, realizowanych przez Oddział zadań należą: kierowanie operacyjne majątkiem sieci przesyłowej, prowadzenie eksploatacji i remontów sieci elektroenergetycznych, prowadzenie ruchu sieci przesyłowej, wspomaganie procesu rozwoju sieci przesyłowej i wsparcie techniczne inwestycji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych, przetwarzanie danych dotyczących pomiarów energii elektrycznej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych dla poprawy efektów ekonomicznych i racjonalnej gospodarki energią elektryczną, ochrona środowiska, administrowanie budynkami, budowlami i infrastrukturą techniczną.

Integralnym zadaniem Oddziału w sektorze elektroenergetyki polskiej jest koordynowanie pracy sieci dystrybucyjnej 110 kV będącej własnością i bezpośrednio zarządzaną przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Zadania Oddziału realizowane są w następujących obszarach działania:

 1. Zarządzanie częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
 2. Zarządzanie procesami i realizacja czynności eksploatacyjnych urządzeń i obiektów elektroenergetycznych;
 3. Telekomunikacja i informatyka.

Zakres usług

Przedmiotem działalności Oddziału jest:

 • Prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego na obszarze działalności;
 • Wykonywanie funkcji operatywnego nadzoru sieci dystrybucyjnej;
 • Obsługa systemów technicznych i informatycznych rynku energii elektrycznej;
 • Zarządzanie procesem eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń elektroenergetycznych;
 • Prowadzenie eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń elektroenergetycznych;
 • Wykonywanie obliczeń zwarciowych i nastawień urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej;
 • Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej;
 • Wykonywanie analiz rozwoju sieci przesyłowej;
 • Wsparcie procesu realizacji inwestycji infrastruktury elektroenergetycznych obiektów sieciowych;
 • Eksploatacja układów pomiaru energii elektrycznej, w tym legalizacji układów pomiarowych;
 • Akwizycja, kompletacja i obiektywizacja danych pomiarowych uczestników rynku energii elektrycznej;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych dla poprawy efektów ekonomicznych i racjonalnej gospodarki energią elektryczną;
 • Doradztwo w dziedzinie energetyki, informatyki, telekomunikacji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • Realizacja zadań ochrony środowiska;
 • Wykonywanie Czynności Operatora Rezerw Urządzeń i Materiałów;
 • Wykonywanie pomiarów i badań natężenia pól elektromagnetycznych, badań ochrony przeciwporażeniowej urządzeń wszystkich napięć;
 • Wykonywanie pomiarów i badań aparatury pierwotnej i wtórnej obiektów elektroenergetycznych;
 • Wykonywanie badań termowizyjnych obiektów i urządzeń;
 • Administrowanie budynkami i budowlami technicznymi.

Usługi specjaliczne

Oddział w Radomiu uczestniczy w działaniach organizacyjnych i wykonawczych w zakresie świadczenia usług w obszarach specjalistycznych na całym majątku sieciowym PSE S.A. oraz na rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych. Jest organizacyjnie przygotowany do realizacji wymienionych prac na wymaganym przez Klientów poziomie techniczno - jakościowymi.

Prace wykonywane są siłami własnymi lub przy współpracy z firmami zewnętrznymi w obszarach:

Laboratorium Pomiarowo-Badawczego

Laboratorium wykonuje badania dotyczące inżynierii środowiska:

 • pola elektromagnetyczne w środowisku pracy / ogólnym
 • hałas w środowisku pracy / ogólnym.

W tym zakresie wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISOIEC 17025:2005+Ap1:2007 i otrzymało akredytację nr AB 1000 Polskiego Centrum Akredytacji.

Podstawowym celem Laboratorium Badawczego w PSE S.A. Oddział w Radomiu jest spełnianie wymagań i oczekiwań Klientów przy wykonywaniu badań, działając bezstronnie i niezależnie.

Powyższe realizowane jest poprzez:

 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości oferowanych usług, poprzez rzetelne przeprowadzanie badań i terminowe dostarczanie wiarygodnych wyników zgodnie z procedurami,
 • budowanie i utrzymanie zaufania Klientów, poprzez bezstronne i niezależne badania, miłą obsługę oraz życzliwą reakcję na krytyczne uwagi Klientów,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia.

Poza zakresem akredytacji laboratorium wykonuje również: badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach o napięciu do 1 kV, pomiary rezystancji uziemienia obiektu oraz napięć rażeniowych dotykowych (badanie zagrożenia powyżej 1 kV), badania eksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych.

Laboratorium może wykonywać lub nadzorować inne prace pomiarowe z zakresu środowiska pracy, które nie są objęte akredytacją.

Kontakt:
Laboratorium Badawcze w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

Oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 75 , 26-600 Radom fax.: +48 48 366 06 06

Specjalista KoordynatorKierownik Laboratorium

Karol Zajdler +48 48 366 08 45

Realizacji funkcji Operatora Rezerw Urządzeń i Materiałów dla PSE S.A.

Oddział w Radomiu realizuje funkcję Operatora Rezerw Urządzeń i Materiałów poprzez:

 • prowadzenie banku informacji o rezerwach urządzeń i materiałów;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej;
 • monitorowanie i dotrzymywanie normatywów stanu sprawnych urządzeń i materiałów w magazynie;
 • wspieranie i organizowanie procesu zaopatrzenia lub realizowania zleceń zaopatrzeniowych poprzez dokonywanie zakupów uzupełniających;
 • monitorowanie okresów gwarancyjnych oraz terminów ważności badań, prób dla składowanych w magazynie urządzeń i materiałów;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji stanów magazynowych,
 • koordynowanie działań w procesie gospodarowania rezerwami magazynowymi, w sprawach składowania i obrotu magazynowego,
 • zapewnienie dyspozycyjnego transportu,
 • wykonywanie zabiegów pomiarowo-konserwacyjnych,
 • realizowanie likwidacji fizycznej składników majątku sieciowego w zakresie rezerw magazynowych.

Kontakt: fax.: +48 48 366 06 06

Specjalista Koordynator Ryszard Kołtunowicz +48 48 366 08 82

Eksploatacji Urządzeń Sprężonego Powietrza

Realizacja zadań w tym zakresie obejmuje:

 • prowadzenie bazy danych urządzeń w zakresie potrzeb eksploatacji USP;
 • organizacja i wykonawstwo usług eksploatacyjnych i remontowych dot. USP;
 • usuwanie usterek i awarii USP w systemie całodobowym;
 • prowadzenie dokumentacji formalnej i technicznej z eksploatacji USP;
 • przekazanie planu prac eksploatacyjnych i propozycji zadań remontowych;
 • przeglądy układów odwadniających urządzenia sprężonego powietrza.

Posiadamy pełne kompetencje i wyposażenie do realizacji powyższych zadań.

Oddział w Radomiu prowadzi działania przygotowawcze do wykonywania przeglądów eksploatacyjnych i serwisowania separatorów oleju jednostek transformatorowych na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.

Kontakt:   fax.: +48 48 366 06 06

Specjalista Koordynator Dariusz Iwański +48 48 366 08 83

 


Kontakt

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 75
26-600 Radom

centrala: +48 48 366 00 00
sekretariat: +48 48 366 06 01
fax. +48 48 366 06 06, +48 48 366 09 36

e-mail: wschod@pse.pl