Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Współpraca międzynarodowa
Międzynarodowa działalność operatorska
PSE S.A. jest członkiem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). W skład ENTSO-E wchodzi 41 operatorów systemów przesyłowych z 34 krajów.

Organizacja funkcjonująca od grudnia 2008 r., od dnia 3 marca 2011 r. działa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do trans granicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Celem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii. Działalność prowadzona  przez organizacje ETSO i UCTE oraz regionalne stowarzyszenia operatorskie: krajów skandynawskich, krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Irlandii, została inkorporowana przez ENTSO-E, która jako jedyna organizacja zrzeszająca operatorów systemów przesyłowych zajmuje spójne stanowiska oraz reprezentuje operatorów wobec interesariuszy, w tym instytucji i organów Unii Europejskiej oraz  wobec Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii (ACER).

Władze w ENTSO-E sprawuje Walne Zgromadzenie członków, natomiast działaniami organizacji kieruje Zarząd, którego wiceprezesem jest wybrany na drugą kadencję przedstawiciel PSE S.A. Hierarchicznie najwyższą strukturę roboczą ENTSO-E tworzą Komitety: Rynku, Rozwoju Systemu, Pracy Systemu oraz Badań i Rozwoju. Struktury te wspiera Grupa do spraw Prawa i Regulacji. W skład Komitetów wchodzą funkcjonalne grupy robocze, realizujące zadania o charakterze paneuropejskim oraz grupy regionalne, które odpowiadają głównie za zadania właściwe dla poszczególnych regionów, w tym pracę połączonych systemów elektroenergetycznych (obszar UCTE, Nordel, kraje bałtyckie i inne).

ENTSO-E realizuje szereg nowych obowiązków, wynikających m.in. z trzeciego pakietu legislacyjnego: opracowuje coroczne kodeksy sieciowe w obszarach wskazanych przez Komisję Europejską jako priorytetowe, zatwierdza 10-letni plan rozwoju paneuropejskiej sieci elektroenergetycznej wraz z europejską prognozą wystarczalności mocy wytwórczych, realizuje zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami wspólnotowymi a operatorami z krajów trzecich.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA - EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

Elektroenergetyczna Inicjatywa Regionalna (ang. Electricity Regional Initiative – ERI) ERGEG

Od 2006 roku PSE prowadzi współpracę w grupie ośmiu operatorów systemów przesyłowych z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, obejmującego część Niemiec, Austrię, Polskę, Czechy, Słowenię, Węgry i Słowację. Operatorzy: PSE S.A., ČEPS a.s., VE-T GmbH, SEPS, a.s., E-ON Netz GmbH, MAVIR, APG i ELES współdziałają z regulatorami z regionu w ramach struktur roboczych ustanowionych przez ERGEG dla ERI, podczas dorocznego mini forum i spotkań Grupy Wdrożeniowej (ang. Implementation Group). Operatorzy z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej uczestniczą w skoordynowanym mechanizmie zarządzania ograniczeniami przesyłowymi wymiany transgranicznej i udostępniania zdolności przesyłowych w drodze aukcji uczestnikom rynku. Operatorzy systemów przesyłowych utworzyli wspólne Biuro Aukcyjne, zlokalizowane w Niemczech w miejscowości Freising, które przygotowuje wprowadzenie w życie metody alokacji zdolności przesyłowych opartej na rzeczywistych przepływach mocy i ograniczeniach przesyłów transgranicznych związanych z poszczególnymi elementami systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu stosownej infrastruktury teleinformatycznej.

Współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów przesyłowych Europy Środkowej

W grudniu 2008 roku jedenastu operatorów systemów przesyłowych z Czech, Niemiec, Austrii, Holandii, Szwajcarii i Polski zawarło porozumienie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych elektroenergetycznych systemów przesyłowych w regionie Europy Środkowej. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane z uwagi na: rosnące wymagania w zakresie prowadzenia ruchu w warunkach szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej, wzrost handlu transgranicznego oraz rosnące potrzeby w zakresie przesyłu energii elektrycznej. Operatorzy uczestniczący w inicjatywie zadeklarowali wolę opracowania wspólnych kryteriów oceny bezpieczeństwa pracy połączonych systemów i zapewnienie swobodnej wymiany danych. Realizacji tych celów służyć będzie platforma informatyczna jako wspólne narzędzie wymiany danych i oceny bezpieczeństwa oraz ich wykorzystanie w zakresie identyfikacji działań zaradczych. W ramach powołanych struktur przedstawiciele PSE aktywnie uczestniczą w Komitecie Sterującym, grupie ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy systemu oraz grupach roboczych.

KRAJE BAŁTYCKIE

W 2007 roku PSE zawarł porozumienie o współpracy z operatorami systemów przesyłowych Litwy, Łotwy i Estonii na rzecz doprowadzenia do integracji rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich z wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej Unii Europejskiej. Jego sygnatariusze zobowiązali się do określenia możliwych do wprowadzenia wspólnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych, finansowych, regulacyjnych i organizacyjnych. Przedstawiciele PSE działający w powołanym Komitecie Sterującym oraz zespole roboczym uczestniczyli w przygotowaniu statycznych analiz rozpływowych. Z początkiem 2008 roku PSE wraz z pięcioma operatorami systemów przesyłowych z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji sygnował porozumienie o współpracy (ang. Memorandum of Understanding) w zakresie planowania i koordynacji rozwoju systemów przesyłowych w obszarze Morza Bałtyckiego. Realizując jego zapisy sygnatariusze dokonali oceny efektywności rynkowej połączeń w regionie - przygotowano stosowną analizę. Dalsze prace dotyczące tzw. Multiregional Planning Project realizowane są w Grupie Regionalnej Morza Bałtyckiego ENTSO-E.

Połączenie odizolowanych od Europy Środkowej i Wschodniej systemów przesyłowych krajów regionu Morza Bałtyckiego jako priorytetowe znalazło się zadanie w europejskiej polityce energetycznej. Komisja Europejska (KE) w przyśpieszonym tempie rozpoczęła realizację inicjatywy pt. Bałtycki Plan Połączeń Międzysystemowych (ang. Baltic Interconnection Plan). Prace pod przewodnictwem KE prowadzone były przy współudziale przedstawicieli rządów Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Finlandii, Danii, Niemiec, Norwegii i Polski, a także organów regulacyjnych oraz Operatorów z tych krajów, w tym PSE. Zatwierdzony podczas prezydencji szwedzkiej Plan zostanie inkorporowany i wdrożony w ramach Strategii dla Krajów Nadbałtyckich (ang. Baltic Sea Region Strategy).

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY OPERATORSKIE

Europejskie Studium Rozwoju Energetyki Wiatrowej

Gwałtowny rozwój generacji wiatrowej oraz rosnący udział produkcji energii elektrycznej uzyskiwanej z tego typu źródeł spowodował podjęcie wspólnych działań przez piętnastu operatorów z obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej (b. UCTE) oraz innych znacznie mniejszych systemów synchronicznych Europy w celu rozwiązania problemu nieplanowych przepływów, związanych głównie z generacją wiatrową. W związku z tym PSE uczestniczy w Europejskim Studium Rozwoju Energetyki Wiatrowej (ang. European Wind Integration Study – EWIS), którego zakres obejmuje techniczne i rynkowe aspekty rozwoju energetyki wiatrowej oraz wpływ generacji wiatrowej na bezpieczną pracę systemów eletroenergetycznych w Europie. PSE jest obecny w Komitecie Sterującym projektu oraz w czterech grupach roboczych.

Współpraca z 50 Hertz


TSO Security Cooperation (TSC) 

PSE wraz w dziesięcioma innymi OSP z Europy Środkowo-Wschodniej, powołując w 2008 roku regionalną grupę Transmission System Operators Security Cooperation (TSC) podjęły współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w regionie.

Więcej o inicjatywie na stronie www.tscnet.eu