Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Rynkowy » CACM
CACM

Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM).

Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM) określają podstawowe zasady przydziału zdolności przesyłowych w ramach hurtowych rynków krótkoterminowych (tj. w ramach Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego).

Celem Rozporządzenia CACM jest wprowadzenie przepisów, dotyczących docelowego jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego, a w konsekwencji zapewnienia przejrzystych ram prawnych dla efektywnego i nowoczesnego systemu alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. Działania te mają doprowadzić do ułatwienia obrotu energią elektryczną w całej Unii, umożliwić wydajniejsze użytkowanie sieci oraz zwiększyć konkurencję z korzyścią dla konsumentów.

CACM wskazuje jako podstawowy mechanizm aukcje typu implicit, w których zdolności przesyłowe są przydzielane łącznie z energią - w praktyce oznacza to, że uczestnicy składają swoje oferty na giełdę, a giełdy dokonają doboru ofert z całego połączonego obszaru uwzględniając dostępne międzyobszarowe zdolności przesyłowe. Należy zwrócić uwagę, że pomimo analogicznej głównej zasady działania, występują różnice pomiędzy Rynkiem Dnia Następnego a Rynkiem Dnia Bieżącego:

 • Dla Rynku dnia następnego realizowana jest jedna sesja, w której kojarzone są wszystkie oferty złożone w całym obszarze. Dla każdej godziny dostawy w poszczególnych obszarach rynkowych wyznaczana jest jednolita cena rynkowa. Formalna nazwa tego mechanizmu to „Jednolite łączenie rynków dnia następnego”
 • Dla Rynku dnia bieżącego prowadzony jest handel ciągły – oferty są kojarzone w miarę napływania nowych ofert, nie występuje w tym mechanizmie jednolita cena rynkowa, gdyż może się ona różnić w poszczególnych transakcjach. Formalna nazwa tego mechanizmu to „Jednolite łączenie rynków dnia bieżącego”.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Sprostowanie do rozporządzenia:
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.151.01.0021.01.POL&toc=OJ:L:2016:151:TOC

English version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Wytycznych CACM:

W celu realizacji postanowień zawartych w Wytycznych CACM, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów Przesyłowych w ramach struktur ENTSO-E oraz struktur regionalnych obszarów CCR Core, Hansa i Baltic. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Wytycznych CACM polegają na opracowaniu przez odpowiednich OSP:

 1. Wniosku w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM);
 2. Wniosku dotyczącego metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (metoda GLDP);
 3. Wniosku dotyczącego regionalnych procedur rezerwowych alokacji zdolności przesyłowych (Fallback Procedures);
 4. Wniosku dotyczącego terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD);
 5. Wniosku dotyczącego wspólnej metody wyznaczania miedzyobszarowych zdolności przesyłowych (CCM);
 6. Wniosku dotyczącego ustanowienia metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (DA Scheduled Exchange);
 7. Wniosku dotyczącego ustanowienia metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (ID Scheduled Exchange);
 8. Propozycji czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego (IDCZGT);
 9. Wniosku dotyczącego jednolitej metody wyceny zdolności przesyłowych dnia bieżącego (CZIDCP).
 10. Wniosku dotyczącego mechanizmu alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych oraz innych mechanizmów, umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce (MNA)

Wdrażanie Wytycznych:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM) opisuje sposób tworzenia przez europejskich OSP wspólnego modelu sieci, który będzie wykorzystywany do skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych na potrzeby jednolitego łączenia rynków dnia następnego i bieżącego (art. 20 Rozporządzenia 2015/1222) oraz do skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych (art. 35 Rozporządzenia 2015/1222).

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci określa:

 1. Tworzenie indywidualnych modeli sieci (IGM - ang. Individual Grid Model), w tym:
  1. Określenie modelowanych elementów sieci wraz z określeniem zakresu modelowanych danych,
  2. Modelowanie obciążenia,
  3. Modelowanie jednostek wytwórczych.
 2. Scenariusze, dla których są tworzone modele sieci;
 3. Łączenie IGM we wspólny model sieci;
 4. Wymagania w stosunku do Platformy Informacyjnej wykorzystywanej w procesie;
 5. Harmonogram implementacji.

 

Konsultacje i decyzje

Metoda tworzenia wspólnego modelu rynku (metoda tworzenia CGM) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/common-grid-model/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższy wniosek w sprawie metody dotyczącej tworzenia wspólnego modelu sieci tj. metody tworzenia CGM, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezesa URE decyzją znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK z dnia 11 maja 2017 r. z zatwierdził metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM).

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 24 ust. 1 zatwierdzonego Wniosku ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE oraz decyzję, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)”.

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM) - http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3427
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK wraz z metodą tworzenia CGM stanowiącą załącznik do decyzji

 

Metoda przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP)

Metoda GLDP określa informacje, jakie mają być przekazywane przez jednostki wytwórcze i dystrybucyjne (operatorów systemów dystrybucyjnych - OSD i odbiorców końcowych) operatorowi systemu przesyłowego w celu wykonania przez OSP szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia, a które będą wykorzystane przez OSP dla ustanowienia wspólnego modelu sieci.

Model ten będzie wykorzystywany w procesie skoordynowanego wyznaczania dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych i realizacji jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Jest to jeden z elementów promowania efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostarczania energii elektrycznej.

Zakres danych wskazanych w metodzie GLDP jest objęty zakresem danych przekazywanych dotychczas do PSE S.A. przez jednostki wytwórcze i operatorów systemów dystrybucyjnych na podstawie umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) stanowiącej wzorzec umowny dla tych umów.

 

Konsultacje i decyzje

Metoda przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/common-grid-model/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższy wniosek w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP), do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie przedłożonego wniosku Prezesa URE decyzją znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK. z dnia 10 stycznia 2017r. z zatwierdził metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP).

 

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK., zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP) - http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3271
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK.

 

Procedury rezerwowe alokacji zdolności przesyłowych w CCR

Celem procedur rezerwowych jest przeprowadzenie alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych w sytuacji, gdy podstawowy mechanizm (tj. market coupling) nie da wyników. Należy też zauważyć, że market coupling jest mechanizmem pan-europejskim, natomiast procedury rezerwowe są określane lokalnie.

Podstawą prawną do ustanowienia procedur rezerwowych jest art. 44 Kodeksu CACM. Procedury rezerwowe mają zapewnić przejrzyste i niedyskryminujące podejście do kwestii alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych w przypadku, gdy proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie jest w stanie przynieść oczekiwanych wyników.

Konsultacje i decyzje

Procedury rezerwowe alokacji zdolności przesyłowych w CCR były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

Dla CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-proposal-for-fallback-procedures/

Dla CCR HANSA: https://consultations.entsoe.eu/markets/fallback-procedures-cc-region-hansa/

Dla CCR Baltic: https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-fallback-proposal/

 

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1.  konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CCR Core http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3342
 2.  konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CCR HANSA http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3340
 3.  konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CCR Baltic http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3332

 

Termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)

Termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) określa termin, po upływie którego transgraniczne zdolności przesyłowe stają się gwarantowane (tj. nie mogą ulec zmianie z wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub sytuacji nadzwyczajnej).

Innymi słowy: przed terminem gwarancji opublikowane zdolności przesyłowe mogą ulec zmianie, po terminie gwarancji co do zasady nie mogą się one zmienić.

 

Konsultacje i decyzje

Termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) był przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-for-the-day-ahead-firmness-deadl/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższy wniosek dotyczący terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD), do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie przedłożonego wniosku Prezesa URE decyzją znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2 z dnia 19 czerwca 2017 r. z zatwierdził termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2, zatwierdzającej termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)- http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3495
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2

 

Wyznaczanie miedzyobszarowych zdolności przesyłowych CCM

Metoda wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych opisuje w jaki sposób na podstawie wspólnego modelu sieci są wyznaczane zdolności przesyłowe. Ta metoda jest tworzona i stosowana na poziomie regionalnym, w przypadku PSE S.A. wiąże się to z przygotowaniem i wdrożeniem metody w trzech CCR: CORE, Hanza, Baltic.

 

Konsultacje i decyzje

Metody wyznaczania miedzyobszarowych zdolności przesyłowych (CCM) dla poszczególnych CCR są przedmiotem konsultacji. Informacje o konsultacjach znajdują się na stronach:

CCR HANSA: https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa/

CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm/

CCR Baltic: https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-ccm-proposal/consult_view/

Regionalne modele Dnia Bieżącego (ID)

CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm/

Regionalne modele Dla Dnia Następnego (DA)

CCR Core : https://consultations.entsoe.eu/markets/core-da-ccm/

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1. konsultacje propozycji metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w CCR Baltic http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3618

 

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Scheduled Exchange)

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-on-da-scheduled-exchanges/

 

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Scheduled Exchange)

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-on-id-scheduled-exchanges-calcul/

 

Propozycja czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego (IDCZGT)

Czas otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego określa przedział czasu, w którym może zostać dokonana alokacja zdolności przesyłowych, czyli może nastąpić skojarzenie ofert z różnych obszarów rynkowych. Okres prowadzenia handlu w ramach dnia bieżącego może być dłuższy, w zależności od lokalnych uregulowań, ale poza tym okresem nie będzie on miał charakteru międzyobszarowego – kojarzenie będzie dotyczyło tylko ofert z tego samego obszaru rynkowego.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego (IDCZGT) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/intraday-cross-zonal-gate-opening-and-gate-closure/

 

 

Wycena zdolności przesyłowych dnia bieżącego (CZIDCP) 

 

Konsultacje i decyzje

Metoda wyceny zdolności przesyłowych dnia bieżącego (CZIDCP) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/czidcp/

 

 

Mechanizm alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych oraz innych mechanizmów, umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce (MNA)

Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej (NEMO), opracowane zostały na podstawie art. 45 i 57 Wytycznych CACM. Celem dokumentu jest ustalenie zasad umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w procesie łączenia rynków dnia następnego i bieżącego.

Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2 z dnia 5 czerwca 2017 r. zatwierdził warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO (MNA).

 1. Decyzja Prezesa URE z dnia 5 czerwca 2017 r.  znak DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2.

 

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Wytycznych CACM

Dodatkowe informacje związane z implementacją Wytycznych CACM dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cacm/Pages/default.aspx