Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Rynkowy » FCA
FCA

Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA)

Wytyczne FCA regulują przepisy dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych na rynkach długoterminowych. Celem Wytycznych jest ujednolicenie obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie wyznaczania (wspólny model sieci) i alokacji (zharmonizowany regulamin, wspólna platforma) międzyobszarowych zdolności przesyłowych, a także w zakresie możliwości zwrotu i przenoszenia długoterminowych praw przesyłowych nabytych w procesie alokacji.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

English version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1498133619018&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Wytycznych FCA:

W celu realizacji postanowień zawartych w wytycznych FCA, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów Przesyłowych w ramach struktur ENTSO-E oraz struktur regionalnych obszarów CCR Core, Hansa i Baltic. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Wytycznych FCA polegają na opracowaniu przez odpowiednich OSP:

 1. Propozycji ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR);
 2. Wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji i zestawu wymagań jej dotyczących (SAP);
 3. Propozycji zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi;
 4. Propozycji wspólnej regionalnej metody wyznaczania i metody rozdzielania zdolności przesyłowych w długoterminowych przedziałach czasowych;
 5. Propozycji metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (CGM v2);
 6. Propozycji dotyczącej ustanowienia jednolitej metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (GLDP v2);
 7. Propozycji dotyczącej metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (CID);
 8. Propozycji podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe;
 9. Propozycji regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych;
 10. Ustanowienia procedur rezerwowych (Fallback Procedures).

 

Wdrażanie Wytycznych          

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR)

Ujednolicony regulamin alokacji długoterminowych praw przesyłowych (HAR) jest dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników procesu alokacji długoterminowych praw przesyłowych i regulującym zasady, wg których alokacja się odbywa, w szczególności:

 • Wymagania dla uczestnictwa w przetargach;
 • Proces rejestracyjny uczestników przetargów;
 • Zabezpieczenia płatności za rezerwacje zdolności przesyłowych;
 • Metodykę i algorytm alokacji zdolności przesyłowych oraz wyznaczania cen rezerwacji;
 • Podstawowe zasady organizacji rocznych, miesięcznych i dobowych przetargów;
 • Zasady płatności za rezerwowane zdolności w przetargach rocznych, miesięcznych i dobowych;
 • Zasady rynku wtórnego obrotu rezerwowanymi zdolnościami przesyłowymi - transfer zdolności przesyłowych;
 • Redukcje zdolności przesyłowych i stosowane rekompensaty.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-harmonisation-of-allocation-rules/

 

Propozycja zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi

Propozycja ujednoliconego regulaminu alokacji długoterminowych praw przesyłowych jest przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/markets/nom-ptrs/

 

PSE. S.A. również zamieściły informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 

Propozycja metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (CGM v2)

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (CGM v2) opisuje sposób tworzenia przez europejskich OSP wspólnego modelu sieci, który będzie wykorzystywany na potrzeby skoordynowanego wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych rynku roku następnego i rynku miesiąca następnego (art. 18 rozporządzenia (UE) 2016/1719).

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci określa:

 1. Tworzenie indywidualnych modeli sieci (IGM - ang. Individual Grid Model), w tym:
  1. Określenie modelowanych elementów sieci wraz z określeniem zakresu modelowanych danych,
  2. Modelowanie obciążenia,
  3. Modelowanie jednostek wytwórczych;
 2. Scenariusze, dla których są tworzone modele sieci;
 3. Łączenie IGM we wspólny model sieci;
 4. Wymagania w stosunku do Platformy Informacyjnej wykorzystywanej w procesie;
 5. Harmonogram implementacji.

Konsultacje i decyzje

Propozycja metody tworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (CGM v2) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/entso-e-general/cgmm-v2/

Propozycja dotycząca ustanowienia jednolitej metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych (GLDP v2);

Metoda GLDP określa informacje, jakie mają być przekazywane przez jednostki wytwórcze i dystrybucyjne (operatorów systemów dystrybucyjnych - OSD i odbiorców końcowych) operatorowi systemu przesyłowego w celu wykonania przez OSP szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia, a które będą wykorzystane przez OSP dla ustanowienia wspólnego modelu sieci.

Model ten będzie wykorzystywany w procesie skoordynowanego wyznaczania dostępnych międzyobszarowych długoterminowych zdolności przesyłowych dla przedziałów czasowych rynku roku następnego i rynku miesiąca następnego. Jest to jeden z elementów promowania efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostarczania energii elektrycznej.

Konsultacje i decyzje

Propozycja dotycząca ustanowienia jednolitej metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia potrzebnych do utworzenia wspólnego modelu sieci dla długoterminowych przedziałów czasowych była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: https://consultations.entsoe.eu/entso-e-general/gldpm-v2/

 

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych określa produkty, jakie mają być oferowane w długoterminowych horyzontach czasowych. W ramach propozycji wskazany jest rodzaj oferowanych praw przesyłowych, forma i horyzonty, w jakich prawa przesyłowe mają być oferowane.

 

Konsultacje i decyzje

Długoterminowe prawa przesyłowe dla CCR HANSA są przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

CCR Hansa :https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa-proposal-ltr/

CCR Core : https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ltrs/

 

Ustanowienie procedur rezerwowych (Fallback Procedures)

W przypadku gdy długoterminowa alokacja zdolności przesyłowych nie daje wyników, domyślną procedurą rezerwową jest odroczenie długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych. Wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych mają prawo wdrożyć alternatywne skoordynowane rozwiązania rezerwowe. W takich przypadkach wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych opracowują skoordynowaną propozycję wiarygodnych procedur rezerwowych.

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci FCA

Dodatkowe informacje związane z implementacją Wytycznych FCA dostępne są również na stronie internetowej:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/fca/Pages/default.aspx