Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Przyłączeniowy » RfG
RfG

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG) to kodeks przyłączeniowy określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci zakładów wytwarzania energii, a mianowicie synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, do systemu wzajemnie połączonego. Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności zakładów wytwarzania energii przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii. Kodeks wszedł w życie 17 maja 2016 roku.

Wymogi dotyczące przyłączania określone w Kodeksie RfG stosuje się do nowych modułów wytwarzania energii uznanych za istotne zgodnie z art. 5, chyba że postanowiono inaczej.

Nowa i istniejąca jednostka wytwórcza

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie RfG, co do zasady, dotyczą nowych jednostek wytwórczych. Istniejące jednostki wytwórcze nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne jednostki wytwórczej.

Zgodnie z zapisami Kodeksu na potrzeby jego stosowania jednostkę wytwórczą uznaje się za istniejącą, jeżeli (art. 4 ust. 2):

 1. jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
 2. właściciel nieprzyłączonej jeszcze jednostki wytwórczej zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia wytwórczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG – tj. do 17 maja 2018 r.
  • Właściciel jednostki wytwórczej musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 17 listopada 2018 r.

Istniejąca jednostka będzie objęta stosowaniem NC RfG, jeżeli (art. 4 ust. 1):

  • została zmodyfikowana w takim stopniu, że jej umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
  • organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć instalację wszystkimi lub niektórymi wymogami NC DCC na wniosek właściwego OSP – nie jest to planowane.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1498133735483&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci RfG:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci RfG, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji oraz właścicielami jednostek wytwórczych. Opracowane wymogi, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane są z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci RfG dotyczą ustalenia:

 1. Zasad kwalifikacji jednostek wytwórczych jako nowych lub istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 2. Zakresu i sposobu opracowania wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych;
 3. Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
 4. Zasad i sposobu udzielania odstępstw od obowiązku spełnienia wymogów, wynikających z Kodeksu;
 5. Progów mocowych i procesu ich ustanawiania;
 6. Wykazu informacji i dokumentów, które właściciel jednostki wytwórczej ma przedstawić w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań;
 7. Zakwalifikowania jednostek wytwórczych do powstających technologii.

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Informacja OSP w sprawie wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci – http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3207
 2. Procedury Odstępstw;
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7037,Komunikat-nr-332017.html;
 3. Zakwalifikowania jednostek wytwórczych do powstających technologii https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/nowe-technologie/6730,Wnioski-na-zaklasyfikowanie-technologii-modulu-wytwarzania-energii-do-powstajacy.html;

 

Proces ustalania progów mocowych

Progi mocowe stanowią granice zakresów mocy jednostek wytwórczych, na podstawie których jednostki wytwórcze klasyfikuje się do poszczególnych typów, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu napięcia ich punktu przyłączania, zgodnie z art. 5 ust. 2 NC RfG.

Progi mocowe (dla typów B, C i D) opracowywane są przez OSP w konsultacji z OSD i sąsiednimi OSP i podlegają zatwierdzeniu przez organy regulacyjne (art. 5 ust. 3 NC RfG). W Europie Kontynentalnej dolny próg dla typu B nie może być większy niż 1 MW, dla typu C nie może być większy niż 50 MW, a dla typu D 75 MW. Dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci, przy czym jednostki typu wyższego (A

 

Wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D
Obszary synchroniczne Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D
Europa kontynentalna 1 MW 50 MW 75 MW
Wielka Brytnia 1 MW 50 MW 75 MW
Nordycki 1,5 MW 10 MW 30 MW
Irlandia i Irlandia Północna 0,1 MW 5 MW 10 MW
Bałtycki 0,5 MW 10 MW 15 MW

Konsultacje i decyzje

Informacje na temat procesu ustalania progów mocowych:

Propozycja progów mocowych OSP z dnia 29.08.2016 roku  

Notatka ze spotkania w dniu 2016.12.07

Notatka ze spotkania w dniu 2017.02.07

Notatka ze spotkania w dniu 2017.05.22

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci RfG

Dodatkowe informacje związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci RfG dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/requirements-for-generators/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z implementacją Kodeksu Sieci RfG dostępne są również na stronie internetowejENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cnc/Pages/default.aspx