Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Przyłączeniowy » RfG
RfG

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG) to kodeks przyłączeniowy określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci zakładów wytwarzania energii, a mianowicie synchronicznych modułów wytwarzania energii, modułów parku energii oraz morskich modułów parku energii, do systemu wzajemnie połączonego. Przedmiotowe rozporządzenie ustanawia obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie zdolności zakładów wytwarzania energii przez operatorów systemów w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii. Kodeks wszedł w życie 17 maja 2016 roku.

Wymogi dotyczące przyłączania określone w Kodeksie RfG stosuje się do nowych modułów wytwarzania energii uznanych za istotne zgodnie z art. 5, chyba że postanowiono inaczej.

Nowa i istniejąca jednostka wytwórcza

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie RfG, co do zasady, dotyczą nowych jednostek wytwórczych. Istniejące jednostki wytwórcze nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne jednostki wytwórczej.

Zgodnie z zapisami Kodeksu na potrzeby jego stosowania jednostkę wytwórczą uznaje się za istniejącą, jeżeli (art. 4 ust. 2):

 1. jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
 2. właściciel nieprzyłączonej jeszcze jednostki wytwórczej zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia wytwórczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC RfG – tj. do 17 maja 2018 r.
  • Właściciel jednostki wytwórczej musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 17 listopada 2018 r.

Istniejąca jednostka będzie objęta stosowaniem NC RfG, jeżeli (art. 4 ust. 1):

  • została zmodyfikowana w takim stopniu, że jej umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
  • organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć instalację wszystkimi lub niektórymi wymogami NC DCC na wniosek właściwego OSP – nie jest to planowane.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1498133735483&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci RfG:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci RfG, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji oraz właścicielami jednostek wytwórczych. Opracowane wymogi, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane są z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci RfG dotyczą ustalenia:

 1. Zasad kwalifikacji jednostek wytwórczych jako nowych lub istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 2. Zakresu i sposobu opracowania wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych;
 3. Procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie;
 4. Zasad i sposobu udzielania odstępstw od obowiązku spełnienia wymogów, wynikających z Kodeksu;
 5. Progów mocowych i procesu ich ustanawiania;
 6. Wykazu informacji i dokumentów, które właściciel jednostki wytwórczej ma przedstawić w ramach procesu weryfikacji spełnienia wymagań;
 7. Zakwalifikowania jednostek wytwórczych do powstających technologii.

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Informacja OSP w sprawie wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci – http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=3207
 2. Procedury Odstępstw;
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7037,Komunikat-nr-332017.html;
 3. Zakwalifikowania jednostek wytwórczych do powstających technologii https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/nowe-technologie/6730,Wnioski-na-zaklasyfikowanie-technologii-modulu-wytwarzania-energii-do-powstajacy.html;
 4. Informacja OSP w sprawie opracowania wstępnej propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG) i rozpoczęcia procesu konsultacji z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) i opiniowania propozycji wymogów. LINK

 

Proces ustalania progów mocowych

Progi mocowe stanowią granice zakresów mocy jednostek wytwórczych, na podstawie których jednostki wytwórcze klasyfikuje się do poszczególnych typów, przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu napięcia ich punktu przyłączania, zgodnie z art. 5 ust. 2 NC RfG.

Progi mocowe (dla typów B, C i D) opracowywane są przez OSP we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, a po ich opracowaniu podlegają publicznym konsultacjom, zgodnie z art. 10 NC RfG. Konsultacje te powinny trwać co najmniej 1 miesiąc. OSP uwzględniają w należyty sposób wyrażone w procesie konsultacji publicznych opinie zainteresowanych stron, a następnie przedkładają propozycję progów mocowych do zatwierdzenia przez właściwe organy regulacyjne (art. 5 ust. 3 NC RfG).

W Europie Kontynentalnej dolny próg dla typu B nie może być większy niż 1 MW, dla typu C nie może być większy niż 50 MW, a dla typu D 75 MW. Dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych przewidziane zostały odmienne wymogi dla przyłączania do sieci, przy czym jednostki typu wyższego (A<B<C<D), spełniać muszą jednocześnie wymogi przewidziane dla jednostek typu niższego. Oznacza to, że jednostka typu D musi spełniać jednocześnie wymogi przewidziane dla jednostek typu A, B i C.

Wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D

Obszary synchroniczne

Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B

Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C

Wartość graniczna progu mocy maksymalnej, począwszy od którego moduł wytwarzania energii zalicza się do typu D

Europa kontynentalna

1 MW

50 MW

75 MW

Wielka Brytnia

1 MW

50 MW

75 MW

Nordycki

1,5 MW

10 MW

30 MW

Irlandia i Irlandia Północna

0,1 MW

5 MW

10 MW

Bałtycki

0,5 MW

10 MW

15 MW

 

Informacje o współpracy OSP z OSD     

Obecnie w ramach spotkań roboczych OSP z przedstawicielami OSD dyskutowane są uwarunkowania pracy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w odniesieniu do wymogów technicznych dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych.

Poniżej zostały umieszczone notatki ze spotkań roboczych.

Propozycja progów mocowych OSP z dnia 29.08.2016 roku  

Notatka ze spotkania w dniu 2016.12.07

Notatka ze spotkania w dniu 2017.02.07

Notatka ze spotkania w dniu 2017.05.22

 

Konsultacje publiczne i decyzje

Brak

 

Proces wypracowania wymogów ogólnego stosowania dla modułów wytwarzania energii

Art. 7 ust. 4  Kodeksu Sieci RfG nakłada na OSP oraz właściwych operatorów systemu obowiązek opracowania propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 7 ust. 3 Kodeksu Sieci RfG. W praktyce dla największej liczby modułów wytwarzania energii właściwymi operatorami systemu będą OSD.

W sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska zdecyduje, aby wszystkie wymogi wynikające z Kodeksu Sieci RfG, dla każdej jednostki objętej stosowaniem Kodeksu Sieci RfG, bez względu na miejsce przyłączania modułu wytwarzania energii, zostały określone przez OSP, to PSE S.A. będą zobowiązane do opracowania zarówno wymogów przewidzianych przez Kodeks Sieci RfG do opracowania przez OSP, ale także wszystkich wymogów, które zgodnie z Kodeksem Sieci RfG mają zostać opracowane przez właściwego operatora systemu. W praktyce oznacza to, że OSP byłby zobowiązany do opracowania wymogów dla modułów wytwarzania energii również do systemów dystrybucyjnych.

Wymogi ogólnego stosowania muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie lub - w przypadku braku takiego wyznaczenia - krajowemu organowi regulacyjnemu w terminie dwóch lat od daty wejścia w życie Kodeksu Sieci RfG, tj. do dnia 17.05.2018 r.

Mając na uwadze powyższe, a także wypełniając obowiązki nałożone na OSP przez Kodeks Sieci RfG, PSE S.A. podjęły działania, które pozwolą na przedłożenie do zatwierdzenia przez Prezesa URE propozycji wymogów ogólnego stosowania w terminie określonym w Kodeksie Sieci RfG. Jednocześnie, z uwagi na brak rozstrzygnięć w zakresie przeniesienia z OSD na OSP obowiązku opracowania wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG oraz możliwość ich dokonania przed określonym terminem przekazania wymogów do zatwierdzenia przez Prezesa URE, OSP opracował propozycję wymogów, która zawiera pełny katalog wymogów, które muszą lub mogą zostać określone przez operatorów.

Propozycja wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu Sieci RfG: http://www.pse.pl/uploads/pliki/PSE_wymogi_NC_RfG_final.pdf

Dokument wyjaśniający do Propozycji wymogów ogólnego stosowania wynikających z Kodeksu Sieci Sieci: http://www.pse.pl/uploads/pliki/dokument_wyjasniaj%25B1cy_propozycja_wymogow_final.pdf

Uwagi do wstępnej propozycji wymogów wynikających z Kodeksu Sieci RfG można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej (http://www.pse.pl/uploads/pliki/Formularz_do+_zglaszania+uwag.xlsx). Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: implemetacjaRfG@pse.pl w terminie do dnia 31.12.2017 r.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. zaplanowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD. Celem spotkań jest przedstawienie opracowanej przez PSE S.A. propozycji wymogów dla modułów wytwarzania energii oraz pozyskanie opinii interesariuszy w celu wypracowania wymogów ogólnego stosowania, które zgodnie z zasadami Kodeksu Sieci RfG zostaną przedłożone do akceptacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej przedstawiony został harmonogram planowanych spotkań:

1) Spotkanie ogólne (wstępne) – przedstawienie i omówienie wymogów dla modułów wytwarzania energii (PGM)

2) Spotkanie dotyczące wymogów ogólnych

 • Termin spotkania: 19 października 2017
 • Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTMEW, oraz PTPiREE i OSDnEE
 • Agenda spotkania

3) Spotkanie dotyczące wymogów dla maszyn synchronicznych

 • Termin spotkania: 26 października 2017
 • Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, PIB, PIG EOiR oraz PTPiREE, OSDnEE

4) Spotkanie dotyczące wymogów dla modułów parku energii (PPM) oraz morskich PPM

 • Termin spotkania: 9 listopada 2017
 • Uczestnicy: PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTES, PTMEW oraz PTPiREE, OSDnEE

5) Spotkanie końcowe

 • Termin spotkania: 30 listopada 2017
 • Uczestnicy: PTEZ, TGPE, TEW, TRMEW, PSEW, PIB, PIG EOiR, PTF, PTMEW, oraz PTPiREE OSDnEE

 

2. Spotkania konsultacyjne z OSD

Spotkania dotyczące wymogów, które mają zostać opracowane przez OSP w koordynacji z OSD lub przez OSD

Rozwinięcie skrótów:

 • PTPiREE: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • OSDnEE: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej;
 • PTEZ: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
 • TGPE: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie;
 • TEW: Towarzystwo Elektrowni Wodnych;
 • TRMEW: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych;
 • PSEW: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
 • PIB: Polska Izba Biomasy;
 • PIG EOiR: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej;
 • PTF: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki;
 • PTMEW: Polskie Towarzystwo Morskich Elektrowni Wiatrowych.

Podkreślenia wymaga, że spotkania te mają charakter otwarty i przedstawione powyżej przyporządkowanie nie oznacza ograniczenia możliwości udziału w spotkaniach zainteresowanych podmiotów lub stowarzyszeń do wskazanych w powyższym harmonogramie.

 

Konsultacje i decyzje

Informacje na temat procesu wypracowania wymogów ogólnego stosowania:

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci RfG

Dodatkowe informacje związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci RfG dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/requirements-for-generators/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z implementacją Kodeksu Sieci RfG dostępne są również na stronie internetowejENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cnc/Pages/default.aspx