Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Przyłączeniowy » DCC
DCC

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (DCC)

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru określa wymagania dla odbiorców przyłączanych do systemu elektroenergetycznego. Harmonizuje on wymogi dla przyłączania instalacji odbiorczych i systemów dystrybucyjnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W konsekwencji określenia przejrzystych i niedyskryminujących zasad dla przyłączanych odbiorów, umożliwiona zostanie dalsza integracja rynków i systemów elektroenergetycznych w Unii Europejskiej.

Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 18 sierpnia 2016 r., wszedł w życie 7 września 2016r.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia kodeks sieci, który określa wymogi dotyczące przyłączania do sieci:

 • nowych instalacji odbiorczych przyłączanych do systemu przesyłowego;
 • nowych instalacji dystrybucyjnych przyłączanych do systemu przesyłowego;
 • nowych systemów dystrybucyjnych, w tym nowych zamkniętych systemów dystrybucyjnych;
 • nowych jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP;

zwanych dalej również: „instalacjami”.

Nowa i istniejąca instalacja

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie Sieci DCC, co do zasady, dotyczą nowych instalacji. Istniejące instalacje nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne instalacji.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci DCC na potrzeby jego stosowania instalację uznaje się za istniejącą, jeżeli (art. 4 ust. 2):

  1. jest już przyłączona do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
  2. właściciel nieprzyłączonej jeszcze instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC DCC – tj. do 7 września 2018 r.
   • Właściciel instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 7 marca 2019 r.

Istniejąca instalacja będzie objęta stosowaniem NC DCC, jeżeli (art. 4 ust. 1):

  1. została zmodyfikowana w takim stopniu, że jej umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
  2. organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć instalację wszystkimi lub niektórymi wymogami NC DCC na wniosek właściwego OSP.

Organy regulacyjne mogą – na wniosek właściciela instalacji, właściwego operatora systemu lub właściwego OSP – przyznać właścicielom instalacji, właściwym operatorom systemów lub właściwym OSP odstępstwa od stosowania wymogu lub wymogów tego Kodeksu.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

English version:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci DCC:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci DCC, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji, właścicielami odbiorów. Opracowane wymogi o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem wynikającym z Kodeksu Sieci DCC. Główne działania do realizacji w ramach wdrożenia Kodeksu Sieci DCC dotyczą:

 1. Opracowania wymogów ogólnego stosowania;
 2. Dokonania klasyfikacji instalacji jako nowych/istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 3. Opracowania kryteriów udzielania odstępstw od obowiązków wynikających z Kodeksu;
 4. Określenia zakresu modernizacji instalacji, która powodować będzie objęcie instalacji wymogami Kodeksu;
 5. Opracowania procedury weryfikacji zakresu modernizacji instalacji;
 6. Opracowania i upublicznienia procedury pozwolenia na użytkowanie;
 7. Ustalenia standardu wymiany informacji pomiędzy właścicielem instalacji a właściwym operatorem systemu i OSP;
 8. Określenia obowiązków właściciela instalacji oraz operatora systemu na potrzeby testów symulacji i monitorowania zgodności.

 

Wdrażanie Kodeksu:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Procedury Odstępstw;
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7129,Komunikat-nr-482017.html

 

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci DCC

Dodatkowe informacje związane z implementacją Kodeksu Sieci DCC dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/demand-connection/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z implementacją Kodeksów przyłączeniowych dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cnc/Pages/default.aspx