Strona wykorzytuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz tutaj.
Klikając w ikonkę po prawej stronie potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. Za   s ta informacja zamknie się automatycznie.
Zaakceptuj i zamknij
Strona główna » Obszary działalności » Kodeksy Sieci i Wytyczne » Obszar Przyłączeniowy » HVDC
HVDC

Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC).

Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC) to kodeks przyłączeniowy określający wymagania dla połączeń prądu stałego. Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 8 września 2016 r., wszedł w życie 28 września 2016 r.

Rozporządzenie to pomaga wprowadzić warunki konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej, zapewnić bezpieczeństwo systemu oraz integrację odnawialnych źródeł energii elektrycznej, a także ułatwić obrót energią elektryczną w całej Unii.

Kodeks Sieci HVDC nakłada obowiązki zapewniające właściwe wykorzystanie przez operatorów systemów zdolności systemów HVDC oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób, w celu zapewnienia równych szans podmiotom w całej Unii.

Wymogi Kodeksu Sieci HVDC mają zastosowanie do:

 1. Systemów HVDC łączących obszary synchroniczne lub obszary regulacyjne, w tym systemów back-to-back;
 2. Systemów HVDC łączących moduły parku energii z siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną;
 3. Osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do sieci przesyłowej;

  Osadzonych systemów HVDC w ramach jednego obszaru regulacyjnego, które są przyłączone do sieci dystrybucyjnej, jeśli właściwy operator systemu przesyłowego (OSP) wykaże, że wywołują one skutki transgraniczne. Przy dokonywaniu oceny właściwy operator systemu przesyłowego bierze pod uwagę długoterminowy rozwój sieci;

Zwanych dalej również „systemami HVDC”.

 

Nowy i istniejący system HVDC

Zapisy i wymogi określone w Kodeksie Sieci HVDC, co do zasady, dotyczą nowych systemów HVDC. Istniejące systemy HVDC nie będą podlegały wymogom tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków dotyczących modernizacji lub wymiany urządzeń, mających wpływ na zdolności techniczne systemu HVDC.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Sieci HVDC na potrzeby jego stosowania system HVDC uznaje się za istniejący, jeżeli (art. 4 ust. 2):

  1. jest już przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie Kodeksu; lub
  2. właściciel nieprzyłączonego jeszcze systemu HVDC zawarł ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia odbiorczego w terminie do dwóch lat od wejścia w życie NC HVDC – tj. do 28 września 2018 r.
   • Właściciel systemu HVDC musi powiadomić o zawarciu umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – tj. do 28 marca 2019 r.

Istniejący system HVDC będzie objęty stosowaniem NC HVDC, jeżeli (art. 4 ust. 1):

  1. został zmodyfikowany w takim stopniu, że jego umowa przyłączeniowa musi zostać zmieniona w znacznym stopniu;
  2. organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, państwo członkowskie postanowi objąć system HVDC wszystkimi lub niektórymi wymogami NC HVDC na wniosek właściwego OSP.

Organy regulacyjne mogą – na wniosek właściciela instalacji, właściwego operatora systemu lub właściwego OSP – przyznać właścicielom instalacji, właściwym operatorom systemów lub właściwym OSP odstępstwa od stosowania wymogu lub wymogów tego Kodeksu.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1474980617817&from=PL

English version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1498132772705&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Kodeksu Sieci HVDC:

W celu realizacji postanowień zawartych w Kodeksie Sieci HVDC, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów, organami administracji, właścicielami systemów HVDC. Opracowane wymogi, o ile jest to wymagane przepisami, są konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Kodeksu Sieci HVDC dotyczą:

 1. Opracowania wymogów ogólnego stosowania;
 2. Dokonania klasyfikacji systemów HVDC jako nowy/istniejących dla celów stosowania Kodeksu;
 3. Ustalenia zasad udzielania odstępstw od obowiązków wynikających z Kodeksu;
 4. Określenia zakresu modernizacji systemu HVDC, która powodować będzie objęcie systemu HVDC wymogami Kodeksu;
 5. Opracowania procedury weryfikacji zakresu modernizacji systemu HVDC;
 6. Opracowania i upublicznienia procedury pozwolenia na użytkowanie;
 7. Ustalenia standardu wymiany informacji i koordynacji pomiędzy właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu i OSP;
 8. Określenia obowiązków właściciela systemu HVDC oraz operatora systemu na potrzeby testów symulacji i monitorowania zgodności;

 

Wdrażanie Kodeksu :

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 1. Procedury Odstępstw;
  1. Konsultacje przez URE nt. kryteriów odstępstw: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7131,Komunikat-nr-492017.html

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksu Sieci HVDC

Dodatkowe informacje związane z implementacją Kodeksu Sieci HVDC dostępne są również na stronie internetowej:
https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/high-voltage-direct-current/Pages/default.aspx

Szczegółowe zagadnienia związane z implementacją Kodeksów przyłączeniowych dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:
https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/cnc/Pages/default.aspx