Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat dotyczący redysponowania nierynkowego instalacji FW w dniu 6 lipca 2024 roku

8 lipca 2024, 09:57

Komunikat dotyczący redysponowania nierynkowego instalacji FW w dniu 6 lipca 2024 roku

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 6 lipca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z późn. zm., dalej „PE”), z uwzględnieniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r poz. 1681) oraz WDB (Warunki Dotyczące Bilansowania), opracowanych na podstawie art. 18 Kodeksu Sieci EGBL i zatwierdzonych przez Prezesa URE.

Właściciele Instalacji FW, które zrealizowały Polecenia, mają co do zasady prawo do rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania Polecenia przez PSE S.A. (dalej: „Rekompensata”), z uwzględnieniem zasad określonych w ww. przepisie rozporządzenia oraz art. 30 ust. 5 i 6 ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.


Wniosek o Rekompensatę

W celu otrzymania Rekompensaty właściciel Instalacji FW powinien złożyć do PSE S.A. wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej z tytułu Redysponowania Nierynkowego Instalacji FW (dalej: „Wniosek o Rekompensatę”). Wniosek o Rekompensatę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu. W przypadku, w którym Redysponowaniu Nierynkowemu podlegała więcej niż jedna Instalacja FW należąca do danego właściciela, Wniosek o Rekompensatę należy złożyć odrębnie dla każdej z tych instalacji. Wniosek o Rekompensatę zawiera informacje i dane niezbędne do wyznaczenia oraz wypłacenia Rekompensaty w zakresie danej Instalacji FW, w szczególności dane indentyfikacyjne właściciela Instalacji FW, parametry stałe Instalacji FW oraz dane służące do wyznaczenia ilości oraz wartości energii elektrycznej niewyprodukowanej w Instalacji FW.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia Wniosku o Rekompensatę są zawarte w jego formularzu. Wniosek o Rekompensatę zawiera wypełnione przykładowe dane dotyczące czasów redysponowania (dane te nie są danymi rzeczywistymi). Wniosek o Rekompensatę powinien zostać złożony w formie elektronicznej, w postaci pliku w formacie .xlsm. Wniosek o Rekompensatę powinien zostać wysłany na adres e-mail: RedysponowanieFW@pse.pl, z tematem wiadomości „Wniosek o Rekompensatę dla Instalacji FW [nazwa instalacji] za [data redysponowania]”.

Wniosek należy złożyć nie później, niż w terminie do 6 września 2024 roku.


Rozliczenie Redysponowania Nierynkowego Instalacji FW

Po otrzymaniu poprawnego Wniosku o Rekompensatę, PSE S.A. wyznaczą wartość Rekompensaty i prześlą na adres e-mail osoby reprezentującej wnioskodawcę, wskazany we Wniosku o Rekompensatę, projekt porozumienia dotyczący Rekompensaty. Po otrzymaniu projektu porozumienia właściciel Instalacji FW będzie mógł zgłosić do niego uwagi.

W wymagających tego przypadkach, PSE S.A. przed wysłaniem projektu porozumienia wystąpią do właściciela Instalacji FW o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści złożonego Wniosku o Rekompensatę, w tym zawartych w nim danych. Powyższe uprawnienie PSE S.A. nie zwalnia właściciela Instalacji FW z odpowiedzialności za podanie we Wniosku o Rekompensatę prawidłowych danych i informacji.

Po zawarciu porozumienia właściciel Instalacji FW będzie uprawniony do wystawienia na rzecz PSE S.A. faktury za Redysponowanie Nierynkowe Instalacji FW na wyznaczoną przez PSE S.A. i określoną w porozumieniu kwotę Rekompensaty. Rekompensata zostanie wypłacona przez PSE S.A. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.


Upoważnienie dla OSD

Dla potrzeb wykonania rozliczenia Redysponowania Nierynkowego Instalacji FW, PSE S.A. muszą pozyskać dane w zakresie wydanych Poleceń i wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych Instalacjach FW – od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (dalej: „OSD”) właściwych do miejsca przyłączenia tych instalacji. Niezależnie od regulacji zawartych w art. 9c ust. 7n – 7p ustawy PE, właściciel Instalacji FW, aby to umożliwić, powinien upoważnić OSD odpowiedniego do miejsca przyłączenia Instalacji FW, do przekazania przedmiotowych danych. Wzory upoważnień stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego komunikatu. Upoważnienia dla OSD przyłączonego bezpośrednio do sieci PSE S.A., powinny być przekazane:

  • w przypadku FW przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. na adres e-mail: redysponowanie@pgedystrybucja.pl,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. na adres e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. na adres e-mail: redysponowanie@operator.enea.pl,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci ENERGA-Operator S.A. na adres e-mail: redysponowanie@energa-operator.pl,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci STOEN Operator Sp. z o.o. na adres e-mail: operator@stoen.pl,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. na adres  e-mail: esk@es-k.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci Wind Service Dystrybucja  Sp. z o.o. na adres  e-mail: biuro-windservice@windservice.eu lub w formie pisemnej na  adres Spółki,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci Rampton  Sp. z o.o. na adres  e-mail: office@edpr.com oraz kontakt@rampton.pl  lub w formie pisemnej na  adres Spółki,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci Fieldon Investments Sp. z o.o. GRYF Spółka jawna na adres  e-mail: Gryf_DSO@ENERGIX-GROUP.COM  lub w formie pisemnej na  adres Spółki,
  • w przypadku FW przyłączonych do sieci Wind Field Korytnica  Sp. z o.o. na adres  e-mail: OSDKorytnica@greenart-am.com lub w formie pisemnej na  adres Spółki,

W przypadku FW przyłączonych do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieprzyłączonego do sieci przesyłowej (OSDn) upoważnienie powinno zostać przekazane do OSDn, do którego sieci przyłączona jest redysponowana Instalacja FW, oraz do OSDp, do którego sieci przyłączony jest dany OSDn.

Kopia upoważnienia udzielonego i przekazanego OSD powinna zostać dołączona do Wniosku o Rekompensatę.

PSE S.A. informują również, że właściciele Instalacji FW, którzy złożyli już odpowiednie upoważnienia dla OSD do przekazywania stosownych informacji i danych do PSE S.A. w związku z poprzednimi redysponowaniami nierynkowymi Instalacji FW, składając Wniosek o Rekompensatę nie muszą ponownie przekazywać tych upoważnień.

Do komunikatu dołączony jest również wzór upoważnienia, którego właściciel redysponowanej instalacji FW powinien udzielić operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieprzyłączonemu do sieci przesyłowej (OSDn), do którego sieci przyłączona jest redysponowana Instalacja FW, a który to OSDn przyłączony jest do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przyłączonego do sieci przesyłowej (OSDp), oraz równocześnie ww. OSDp. Przedmiotem upoważnienia jest prawo przekazania danych niezbędnych do wyliczenia rekompensaty za nierynkowe redysponowanie instalacji FW: przez OSDn za pośrednictwem właściwego OSDp do OSP.


Informacje dodatkowe

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przypominają, że w dniu 7 września 2023 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2023.1436), w rezultacie której na podstawie art. 93 ust. 18 tej ustawy, z zastrzeżeniem ustępu 19, wytwórca ma obowiązek w terminie 14 dni od daty wydania polecenia [o którym mowa w art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy PE] poinformowania operatora, do którego sieci jest przyłączony, czy i jaka część zredukowanej energii powinna zostać rozliczona w danym systemie wsparcia. Zgodnie z ww. przepisami, w przypadku nieprzekazania przez wytwórcę powyższej informacji w terminie 14 dni od daty wydania polecenia, zredukowana energia nie zostanie zaliczona do realizacji zobowiązania wynikającego z aukcyjnego systemu wsparcia. W związku z powyższym brak przekazania ww. informacji w ustawowym terminie będzie skutkował tym, że zredukowana energia nie zostanie uwzględniona w wyliczeniu Rekompensaty w części dotyczącej utraconych przychodów z aukcyjnego systemu wsparcia.

Dodatkowe informacje na temat zagadnień dotyczących Rekompensat można uzyskać wysyłając pytanie pod adres poczty elektronicznej: RedysponowanieFW@pse.pl.