Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

8 czerwca 2021, 15:25

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie zatwierdzenia Przez Prezesa URE Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.1.2021.MZS z dnia 1 czerwca 2021 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określone w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie.

 

W powołanej wyżej decyzji, Prezes URE ustalił termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie na dzień rozpoczęcia funkcjonowania projektu Interim Coupling Project (ICP), tj. dzień rozpoczęcia alokacji zdolności przesyłowych w ramach procesu łączenia rynków dnia następnego poprzez aukcje niejawne (implicit) w oparciu o metodę dotyczącą skoordynowanych zdolności przesyłowych netto na granicach: Węgry - Austria, Austria - Czechy, Czechy - Niemcy, Niemcy - Polska, Czechy - Polska oraz Polska - Słowacja, uzgodniony pomiędzy operatorami systemu przesyłowego oraz wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej (NEMO) - uczestnikami ICP i opublikowany komunikatem na stronie internetowej PSE S.A. z należytym wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnikom rynku zapoznanie się z terminem wejścia w życie zmian IRiESP - Bilansowanie określonych w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie.

 

W związku z powyższym, oraz zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”:

  • ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie, stanowiącą załącznik do tej decyzji,
  • tekst ujednolicony IRiESP - Bilansowanie, uwzględniający zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie.

 

Dokumenty do pobrania: