Powrót

Komunikat OSP dotyczący wejścia w życie 8 czerwca 2022 r. zmian WDB i IRiESP - Bilansowanie w zakresie wdrożenia projektu Core Flow-Based Market Coupling

7 czerwca 2022, 14:41

Komunikat OSP dotyczący wejścia w życie 8 czerwca 2022 r. zmian WDB i IRiESP - Bilansowanie w zakresie wdrożenia projektu Core Flow-Based Market Coupling

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują że, zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) oraz stron projektu Core Flow-Based Market Coupling (dalej „Projekt”) tj.

z dniem 8 czerwca 2022 r. obowiązują nowe zasady dotyczące Warunków Dotyczących Bilansowania (dalej „WDB”) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”) tj.

  • zgodnie z decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.744.9.2022.MZS wchodzą w życie zmiany WDB w zakresie punktów  2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3., 2.2.4., 2.2.5. Zmian nr 5/2021 WDB,
  • zgodnie z decyzją Prezesa URE nr DRR.WRE.4320.3.2022.MZS wchodzą w życie zmiany IRiESP – Bilansowanie w pełnym zakresie Karty aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie.

Zmiany te wynikają z uruchomienia Projektu tj. wdrożenia metody FBA wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core oraz postanowień trzeciej zmiany regionalnego modelu rynku w Regionie Core opracowanego zgodnie z art. 31 Wytycznych FCA tj. zgodnie z opisem dot. przyczyn zmian wskazanych w Zmianach nr 5/2021 WDB oraz Karcie aktualizacji nr CB/31/2021 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt IV.2.6) WDB oraz pkt I.D.1.4 IRiESP - Część ogólna, OSP w dniu 8 czerwca 2022 r. zamieści na swojej stronie internetowej, w zakładce Dokumenty obowiązujące teksty jednolite WDB oraz IRIESP - Bilansowanie.