Powrót

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie IRiESP-OIRE

2 września 2022, 15:15

Komunikat OSP w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie IRiESP-OIRE

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), działający jako Operator Informacji Rynku Energii (dalej „OIRE”) informuje, że przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 5c oraz art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (IRiESP-OIRE) wraz ze Standardami Wymiany Informacji CSIRE (SWI) oraz raportem z procesu konsultacji projektu tych dokumentów.  

Proces konsultacji był prowadzony zgodnie z komunikatem OSP z 10 maja 2022 r.: „Konsultacje publiczne projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii” i zakończył się 21 czerwca 2022 r.

Przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia dokumenty wraz z raportem z procesu konsultacji, zostały w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie w związku ze zmianami w SWI wynikającymi z procesu konsultacji, z SWI wyodrębniony został nowy dokument „Scenariusze wykorzystania procesów rynku energii CSIRE”, który nie jest elementem IRiESP-OIRE. Dokument dostępny jest w zakładce „Scenariusze realizacji procesów CSIRE”.

 

Dokumenty do pobrania: