Powrót

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022

6 kwietnia 2021, 17:52

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2022 przeprowadzonych w dniu 16 marca 2021 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane