Kapitał Zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.605.473.000,00 PLN (słownie: dziewięć miliardów sześćset pięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, wyemitowane w seriach:

Rejestr Zmian