Przedmiot działalności

 

Przedmiotem działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest:

 1. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
 2. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 3. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 4. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane  (PKD 43.99.Z),
 5. działalność  w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 6. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 7. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 8. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 9. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
 10. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 11. działalność  firm  centralnych  (head offices)  i  holdingów,  z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
 12. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 13. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  (PKD 58.14.Z),
 14. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 16. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 17. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72. 19.Z),
 18. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  nauk humanistycznych i społecznych  (PKD 72.20.Z),
 19. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11. Z),
 20. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 21. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 22. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 23. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 24. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 25. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 26. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
 27. obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
 28. technika (PKD 85.32.A),
 29. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
 30. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 31. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 32. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 33. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 34. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B),
 35. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD  77.11.Z).
 

Działalność Spółki w całości podlega regulacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Decyzją Prezesa URE nr DPE-47-58(5)/4988/2007/BT z  24 grudnia 2007 roku, PSE S.A. został wyznaczony na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce do 2014 roku. 

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie Prawo energetyczne, jest przedsiębiorstwem  energetycznym zajmującym się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.

Najważniejsze krajowe uwarunkowania prawne działalności OSP wynikają z  art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

Obowiązki OSP:

Rejestr Zmian