Powrót

Działania PSE S.A. na rzecz wdrożenia europejskiego rynku intra-day (XBID) na połączeniach transgranicznych Polski

11 grudnia 2018, 15:02

Działania PSE S.A. na rzecz wdrożenia europejskiego rynku intra-day (XBID) na połączeniach transgranicznych Polski

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi określa model handlu ciągłego jako docelowy dla europejskiego rynku dnia bieżącego (intra-day). Wdrożenie tego rozwiązania jest realizowane w ramach projektu XBID prowadzonego wspólnie przez europejskich OSP i NEMO (wyznaczeni operatorzy rynku energii). System XBID umożliwia uczestnikom rynku zawieranie  transakcji w trybie handlu ciągłego w obszarze całej Europy do 1 godziny przed czasem dostawy. Transakcje mogą dotyczyć zarówno wymiany wewnątrz danego obszaru rynkowego, jak i wymiany transgranicznej, w ramach dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych. Możliwość zmiany pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym ma szczególne znaczenie dla  podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania i  generacji (np. OZE).

XBID został uruchomiony w dniu 12 czerwca 2018 r., łącząc 12 obszarów rynkowych w ramach europejskiego jednolitego mechanizmu łączenia rynków intra-day. Dołączenie do XBID kolejnych krajów następuje poprzez tzw. lokalne projekty implementacyjne LIP (Local Implementation Projects). PSE prowadzą obecnie intensywne działania w kierunku wdrożenia LIP obejmujących połączenia transgraniczne Polski:

  • LIP 15: wdrożenie XBID na połączeniach synchronicznych, tj. Polska-Niemcy, Polska-Czechy. LIP 15 jest realizowany przez OSP i NEMO z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowenii i Węgier, Polski, Chorwacji i Bułgarii.
  • LIP 16: wdrożenie XBID na połączeniach Swe-Pol i Lit-Pol. LIP 16 jest realizowany przez OSP i  NEMO z Polski, Szwecji i Litwy.

Finalizacja projektów LIP 15 i LIP 16 oraz objęcie mechanizmem XBID połączeń transgranicznych Polski jest planowane latem 2019 r.

Uruchomienie XBID na połączeniach transgranicznych krajowego systemu elektroenergetycznego poprawi płynność rynku intra-day w Polsce, przyczyniając się do  zwiększenia efektywności krajowego rynku energii elektrycznej. Dzięki ogólnoeuropejskiemu zasięgowi mechanizmu XBID, uczestnicy rynku uzyskają dostęp do rynków intra-day wszystkich krajów UE, co umożliwi im lepsze wykorzystanie zasobów wytwórczych oraz zwiększy możliwości obrotu energią elektryczną.