Powrót

III zmiana regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core (LTTR CCR Core)

27 października 2020, 13:01

III zmiana regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core (LTTR CCR Core)
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 operatorzy systemów przesyłowych (OSP) w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w którym wydawane są długoterminowe prawa przesyłowe, zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych, jakie mają być alokowane na każdej granicy obszaru rynkowego w obrębie danego CCR.

Propozycja regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core została przyjęta przez wszystkich OSP CCR Core w dniu 13 kwietnia 2017 r. pod nazwą: „Propozycja OSP CCR Core dotycząca regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719”. Propozycja podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe urzędy regulacyjne  CCR Core na podstawie art. 4 ust. 7 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/1719.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, należącej m.in. do CCR Core, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia 2016/1719

W dniu 8 września 2020 r., decyzją DRR.WRE.744.13.2020.JPa2, Prezes URE, działając w porozumieniu z wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi CCR Core, na podstawie art. 4 ust. 7 lit. c) Rozporządzenia 2016/1719, zatwierdził regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 ust. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej III zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla CCR Core.

Zatwierdzony model długoterminowych praw przesyłowych będzie miał zastosowanie do praw przesyłowych, oferowanych przez wszystkich OSP CCR Core na rzecz uczestników rynku, wydawanych dla miesięcznych i rocznych przedziałów czasowych.

III zmiana regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core, opracowany na podstawie art. 4 ust. 12 FCA wprowadza przejście  z fizycznych praw przesyłowych w oparciu o zasadę „wykorzystaj lub sprzedaj” na FinPP na granicach obszarów rynkowych:

  1. AT-SI;
  2. CZ-DE/LU;
  3. CZ-SK;
  4. HU-SK;
  5. HU-RO;
  6. HR-HU;
  7. PL-CZ;
  8. PL-DE/LU;
  9. PL-SK;
  10. SI-HU.

Wprowadzenie FinPP nie jest jednak możliwe na granicach SI-HR ze względu na umowę międzypaństwową pomiędzy SI a HR.

Niniejsza trzecia zmiana modelu LTTR CCR Core nie powoduje zmiany wpływu poprzednio zatwierdzonego modelu LTTR CCR Core na cele rozporządzenia FCA. Ocena wpływu na cele rozporządzenia FCA zawarta w zatwierdzonym już modelu LTTR CCR Core odnosi się zatem również do niniejszej zmiany.