Powrót

Informacja dotycząca pełnomocnictw przedkładanych w ramach procesów rynku mocy

12 stycznia 2021, 14:45

Informacja dotycząca pełnomocnictw przedkładanych w ramach procesów rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian Regulaminu rynku mocy (dalej: „Regulamin”) określonych w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 Regulaminu (dalej: „Karta aktualizacji”), zmianie uległ m.in. wzór pełnomocnictwa dla użytkownika rejestru (załącznik 4.3 do Regulaminu). Załącznik ten został doprecyzowany poprzez dodanie nowych zakresów upoważnień potwierdzających umocowanie do składania oświadczeń i wniosków oraz dokonywania czynności w rejestrze na potrzeby procesów rynku mocy.

Na potrzeby dokonywania czynności określonych m.in. w pkt. 10, 14, 15, 16, 17 i 20 Regulaminu, od dnia wejścia w życie Regulaminu w brzmieniu nadanym Kartą aktualizacji, tj. od 30 stycznia 2021 r., wymaganym przez PSE S.A. dokumentem potwierdzającym umocowanie do dokonywania ww. czynności, będzie pełnomocnictwo sporządzone według nowego wzoru stanowiącego załącznik 4.3 do Regulaminu w brzmieniu nadanym Kartą aktualizacji.

Wzór załącznika 4.3 dostępny jest pod adresem: https://www.pse.pl/regulamin-rynku-mocy

Niezależnie od powyższego, zgodnie z pkt. 4.1.30 Regulaminu, pełnomocnictwa udzielone przed dniem wejścia w życie ww. zmiany Regulaminu na wzorze 4.3, zachowują moc w zakresie, w jakim obejmują umocowanie do dokonywania określonych czynności.