Powrót

Informacja dotycząca publicznych konsultacji IDGOCT, DAFD, HAR

9 maja 2016, 09:39

Informacja dotycząca publicznych konsultacji IDGOCT, DAFD, HAR
Uprzejmie informujemy, zapraszając jednocześnie do udziału, o trwających do dnia 18 maja br. konsultacjach publicznych prowadzonych przez ENTSO-E dotyczących przygotowanych przez OSP propozycji jednolitych zasad w zakresie:
 • czasów zamykania i otwierania bramek przez NEMO na transgranicznym rynku dnia bieżącego (ang. intraday cross-zonal gate opening and gate closure times);
 • terminu gwarancji zdolności przesyłowych dla rynku dnia następnego (ang. day-ahead firmness deadline);
 • zmian w zharmonizowanych zasadach alokacji na rynkach długoterminowych (ang. harmonized allocation rules for forward capacity allocation).

Przygotowane propozycje, które w przyszłości obowiązywać będą wszystkich uczestników rynku energii w EU, związane są z następującymi zobowiązaniami  wynikającymi odpowiednio z unijnej legislacji:

 • artykułem 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, który to artykuł nakłada na wszystkich OSP obowiązek opracowania propozycji czasów zamykania i otwierania bramek na transgranicznym rynku dnia bieżącego;
 • artykułem 69 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, który to artykuł nakłada na wszystkich OSP obowiązek opracowania czasu gwarantowania praw przesyłowych przez OSP na transgranicznym rynku dnia następnego;
 • artykułami regulującymi kwestie przesłanek ograniczenia długoterminowych praw przesyłowych, eliminacji czasu gwarantowania zdolności przesyłowych na rynku długoterminowym, kompensat OSP wobec uczestników rynku w wyniku redukcji zdolności przesyłowych przed i po terminie gwarantowania praw przesyłowych na transgranicznym rynku dnia bieżącego, zgodnie z zapisami projektu Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

Propozycja europejskich OSP w zakresie czasów zamykania i otwierania bramek na transgranicznym rynku dnia bieżącego przewiduje co do zasady:

 • godzinę 22.00 CET dnia poprzedzającego dostawę  jako czas otwarcia bramki transgranicznego rynku dnia bieżącego;
 • 60 minut przed rozpoczęciem podstawowego okresu handlowego dostawy jako czas zamknięcia bramki transgranicznego rynku dnia następnego.

Możliwe jest wprowadzenie wcześniejszych czasów dla otwierania bramek transgranicznego rynku dnia bieżącego, na poziomie regionów wyznaczania zdolności przesyłowych w ramach regionalnych metod wyznaczania zdolności przesyłowych (będą opracowane później), przy czym tego typu propozycje podlegają zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i po przeprowadzeniu procesu szerokich konsultacji, zgodnie z artykułami 9 i 12 Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

Więcej informacji  na ten temat znajduje się pod linkiem: https://consultations.entsoe.eu/markets/intraday-cross-zonal-gate-opening-and-gate-closure/consult_view.

Propozycja europejskich OSP w zakresie czasu gwarantowania praw przesyłowych przez OSP na transgranicznym rynku dnia następnego przewiduje, że czas po którym transgraniczne zdolności przesyłowe są gwarantowane to pół godziny przed zamknięciem bramki (handlowej) na rynku dnia następnego.  Wskazana propozycja OSP podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, zgodnie z artykułem 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

Więcej informacji, w tym na temat korzyści z wprowadzenia jednolitego rozwiązania w skali Europy, znajduje się pod linkiem: https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-for-the-day-ahead-firmness-deadl/consult_view.

Propozycja zmian w zharmonizowanych zasadach alokacji na rynkach długoterminowych, opracowana wyprzedzająco względem zakładanego na połowę bieżącego roku wejścia w życie projektu Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych, stanowi działanie przygotowawcze do przydziału praw do transgranicznych zdolności przesyłowych na rok 2017 r. Obszary zmian zawarte w konsultowanej propozycji zharmonizowanych zasad alokacji obejmują:

 • przesłanki ograniczenia długoterminowych praw przesyłowych przez OSP – zmiana na: „zapewnienie, że praca systemu pozostaje w ramach wyznaczonych przez pracę bezpieczną (ang. operational security limits)’;
 • eliminację terminu gwarancji na transgranicznym rynku długoterminowym (ang. Long Term Firmness Deadline), w wyniku czego w przypadku redukcji dokonanej przed terminem gwarancji  dla transgranicznego rynku dnia następnego rekompensata nie zależy od chwili wykonania redukcji;
 • wprowadzenie limitów odszkodowań z tytułu ograniczenia praw przesyłowych odpowiadających wielkości przychodów OSP z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych (ang. congestion income), w przypadku ograniczeń długoterminowych praw przesyłowych przed czasem gwarantowania na transgranicznym rynku dnia następnego.

Zmiany w prowadzone w tekście zharmonizowanych zasad alokacji  obejmują rozdział 9, tj. art. 56-61. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: https://consultations.entsoe.eu/markets/copy-of-fca-harmonisation-of-allocation-rules/consult_view.

Do zakończenia konsultacji pozostało niespełna 9 dni. Przedłożone w ramach konsultacji propozycje mają co do zasady na celu stworzenie jednakowych warunków do funkcjonowania różnych grup uczestników rynku energii w skali UE. Z tego względu, jako jeden z wielu OSP przygotowujących przedkładane w ramach konsultacji propozycje rozwiązań, zwracamy się do Państwa jako podmiotu aktywnego na rynku energii UE, z prośbą o uczestnictwo i wkład w proces konsultacji ENTSO-E.