Powrót

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych

21 czerwca 2019, 10:30

Informacja OSP dot. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych
Informacja Operatora systemu przesyłowego dot. zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: NC ER), operator systemu przesyłowego (dalej: OSP), w terminie do 18 grudnia 2018 r., zobowiązany był do opracowania i przedłożenia krajowemu urzędowi regulacyjnemu do zatwierdzenia propozycji zasad dotyczących zawieszania i przywracania działań rynkowych, zawierających:

  1. zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 NC ER, oraz
  2. szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w przypadku zawieszenia działań rynkowych, zgodnie z art. 39 ust. 1 NC ER.

W dniu 18 grudnia 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: PSE) jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, działając zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) i f) NC ER, przedłożyły do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) Wniosek w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych na podstawie art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych” (dalej: Zasady).

Prezes URE decyzją DRE.WKP.744.2.6.2019.ZJ z dnia 7 czerwca 2019 r., zatwierdził Zasady z terminem wejścia w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r.

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 36 ust. 2 NC ER, PSE niniejszym publikują Zasady zatwierdzone przez Prezesa URE.