Powrót

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 12/2021 ws. metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe (FRC)

8 października 2021, 13:23

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 12/2021 ws. metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe (FRC)
W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1719).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

Operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani w art. 61 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, do opracowania wspólnej metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe (dalej: Metoda FRC) w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia metody podziału dochodu z ograniczeń. W związku z powyższym Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych (dalej: ENTSO-E) przedłożyło do zatwierdzenia Metodę FRC do Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej: ACER).  

W dniu 23 października 2020 r. ACER podjęła decyzję nr 25/2020 w sprawie zatwierdzenia metody podziału kosztów poniesionych w celu zapewnienia gwarantowania praw przesyłowych i zapłaty za długoterminowe prawa przesyłowe.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. odwołały się od ww. decyzji do Komisji Odwoławczej ACER. W odwołaniu wykazano niespójność przyjętej decyzją Metody FRC z metodą podziału dochodów z ograniczeń, co stanowiło naruszenie art. 61 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/1719. Ponadto, przyjęta przez ACER Metoda FRC nie zawierała odpowiednich bodźców wspierających sprawne działanie operacji długoterminowych, rozwój systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz sektora energetycznego w UE i Krajach Członkowskich. Naruszało to art. 3 lit. g) Rozporządzenia (UE) 2016/1719 oraz art. 19 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2019/943. Ponadto, decyzja będąca przedmiotem odwołania nie została w sposób należyty uzasadniona (nie zawierała wystarczających analiz jej poprawności oraz konsekwencji jej wdrożenia dla uczestników rynku).  

Komisja Odwoławcza ACER uznała podniesione w odwołaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zarzuty za zasadne i decyzją z dnia 19 kwietnia 2021 r. zwróciła sprawę do ACER, nakazując wydanie nowej decyzji, pozbawionej zidentyfikowanych przez PSE wad.

ACER wykonał decyzję Komisji Odwoławczej i w dniu 4 października 2021 r. podjął decyzję nr 12/2021 w sprawie zatwierdzenia nowej Metody FRC.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 4 Rozporządzenia (UE) 2016/1719, niniejszym publikują treść ww. decyzji.