Powrót

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

26 lipca 2021, 14:05

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody wyznaczania zdolności przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa
Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222) operatorzy systemów przesyłowych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (dalej: CCR Hansa) opracowali i przedłożyli do zatwierdzenia przez krajowe organy regulacyjne CCR Hansa metodę wyznaczania zdolności przesyłowych CCR Hansa (dalej: CCM Hansa). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) decyzją z dnia 15 grudnia 2018 r. znak: DRR.WRE.7128.47.2017.PSt zatwierdził metodę.

Pismem z dnia 4 września 2020 r. Prezes URE wezwał PSE S.A. do przedłożenia do zatwierdzenia zmienionej CCM Hansa. W dniu 18 lutego 2021 r. PSE S.A. odpowiedziały na wezwanie przedkładając CCM Hansa uwzględniającą zmiany wskazane w wezwaniu.

W związku z powyższym, Prezes URE w dniu 19 maja 2021 r. decyzją znak: DRR.WAR.744.5.2021.BPe zatwierdził zmienioną CCM Hansa. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

 

Pliki do pobrania:

CCM Hansa