Powrót

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

9 kwietnia 2021, 16:31

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa
Na podstawie art. 74 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: „Rozporządzenie (UE) 2015/1222”), operatorzy systemów przesyłowych (dalej: „OSP”) poszczególnych regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: „CCR”), zostali zobowiązani do opracowania wspólnej metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych (dalej: „metoda RCCS”), najpóźniej w terminie szesnastu miesięcy od zatwierdzenia przez organy regulacyjne CCR, o których mowa w art. 15 Rozporządzenia 2015/1222.

W dniu 17 listopada 2016 r. decyzją Agencji ds. współpracy organów regulacyjnych (dalej: ACER”) ustanowione zostały CCR-y w związku z czym, OSP CCR Hansa zobowiązani zostali do opracowania metody RCCS w terminie do 17 marca 2018 r.  

W dniu 16 marca 2018 r. PSE S.A. zwróciły się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem, o zatwierdzenie metody RCCS CCR Hansa, którą Prezes URE zatwierdził decyzją z dnia 20 lutego 2019 r.

W dniu 1 kwietnia 2019 r. ACER wydał decyzję „Nr 04/2019 on the Electricity Transmission System Operators’ proposal for amendments of the determination of Capacity Calculation Region”, w której zdecydował o dodaniu połączenia pomiędzy duńskim a holenderskim obszarem rynkowym DK1-NL (tzw. COBRA cable) do obszaru wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa. W związku z powyższym, PSE S.A pismem z dnia 25 września 2019 r., wystąpiły do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie zmienionej metody RCCS CCR Hansa uwzględniającym powyższe.

Prezes URE decyzją z dnia 15 marca 2021 r., zatwierdził zmienioną metodę RCCS CCR Hansa.

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji.

Pliki do pobrania:

Decyzja Prezesa URE ws. metody RCCS CCR Hansa