Powrót

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej wymogi ogólnego stosowania dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego

2 kwietnia 2019, 11:20

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej wymogi ogólnego stosowania dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
W dniu 28 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1447).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej.

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony system HVDC lub moduł parku energii z podłączeniem prądu stałego opisane w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1447) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

PSE S.A. we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (dalej: OSD) przygotowały propozycję wszystkich wymogów, których opracowanie jest wymagane na mocy powyższego rozporządzenia.

Przedmiotowa propozycja podlegała konsultacjom publicznym na podstawie art. 5 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia 2016/1447. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 27 marca 2018 r. – 10 maja 2018 r.

Szczegółowo o opracowaniu wymogów oraz ich publicznej konsultacji pisaliśmy w informacji na stronach: https://www.pse.pl/hvdc

PSE S.A. działając zgodnie z art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447, w dniu 24 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1447 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator.

W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w Rozporządzeniach Komisji (UE) nr: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447, z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP.

Mając na uwadze powyższe, Prezes URE, pismem z dnia 9 stycznia 2019 r., (dalej: Wezwanie), wezwał do zmian w Propozycji OSP przedłożonej w dn. 24 września 2018 r.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE zmienione wymogi ogólnego stosowania (dalej: Zmienione Wymogi) obejmujące wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Zmienione Wymogi w stosunku do wymogów przedłożonych w dniu 24 września 2018 r. uwzględniają wymogi, które zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1447 zobowiązani są opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów HVDC oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.

Przedmiotowa decyzja została opublikowana na stronie internetowej Prezesa URE.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy HVDC oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy HVDC oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Dokumenty do pobrania: