Powrót

Informacja OSP nt. udostępniania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego w CCR Hansa

7 lutego 2019, 15:09

Informacja OSP nt. udostępniania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego w CCR Hansa

W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Na podstawie art. 59 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania propozycji czasu otwarcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego i czas zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego. Propozycja została przyjęta przez wszystkich OSP w dniu 7 grudnia 2016 r. pod nazwą: „Wniosek wszystkich OSP w sprawie czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego, zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”. Powyższa propozycja podlegała zatwierdzeniu przez wszystkie krajowe organy regulacyjne na podstawie art. 9 ust. 6 lit. k) Rozporządzenia (UE) 2015/1222.

PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia  (UE) 2015/1222, przedłożyły powyższy dokument do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zwieńczeniem procesu zatwierdzania propozycji była wydana przez ACER w dniu 24 kwietnia 2018 r. decyzja nr 04/2018 ustanawiająca czas otwarcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego i czas zamknięcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego (dalej: IDCZGTs).

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 ust. 14 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, opublikowały treść decyzji ACER ws. IDCZGTs w stosownym komunikacie, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/

W związku z zatwierdzeniem dnia 15 grudnia 2018 r. przez organy regulacyjne CCR Hansa wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w CCR Hansa (dalej: CCM CCR Hansa) zgodnie z art. 20 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, a więc po terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 IDCZGTs, tj. 31 listopada 2018 r., wdrożenie czasu otwarcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego zostało odłożone na 30 dni od zatwierdzenia CCM CCR Hansa.

W związku z powyższym OSP CCR Hansa publikują załączony poniżej wspólny komunikat dot. udostępniania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego w CCR Hansa wraz z uzasadnieniem.