Powrót

Informacja w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

17 kwietnia 2018, 16:45

Informacja w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. U. UE L 112 z 27.04.2016) (dalej: "NC RfG"), do dnia 17 maja 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej modułów wytwarzania energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 NC RfG w przypadku, gdy wymogi na podstawie NC RfG mają zostać ustanowione przez właściwego operatora systemu, który nie jest OSP, państwa członkowskie mogą postanowić, że zamiast właściwego operatora systemu za ustanowienie odpowiednich wymogów będzie odpowiedzialny OSP.

Mając na uwadze konieczność ustanowienia równych, niedyskryminujących wymogów dla przyłączania modułów wytwarzania energii do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy KSE, a także konieczność optymalizacji działań związanych z wdrażaniem przyłączeniowych Kodeksów Sieci, PSE S.A. w porozumieniu z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedstawicielami operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dystrybutorów niezależnych Energii Elektrycznej (OSDnEE), zwróciły się do Ministerstwa Energii z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., tj. z dnia 20 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 220), przenoszących obowiązek opracowania wszystkich wymogów wynikających z NC RfG na OSP.

Zważając na to, że:

  • do dnia publikacji niniejszego dokumentu Polska nie skorzystała z możliwości przeniesienia obowiązku do opracowania wszystkich wymogów wynikających z NC RfG na OSP oraz
  • PSE S.A. opracowały i skonsultowały propozycję wymogów, która zawiera pełny katalog wymogów, które muszą lub mogą zostać określone przez operatorów,

jak również mając na uwadze Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 10/2018)1 sprawie obowiązku opracowania wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych zgodnie z art. 7 ust. 4, PSE S.A. niniejszym publikują opracowaną we współpracy z OSD oraz skonsultowaną z uczestnikami rynku Propozycję wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania do sieci jednostek wytwórczych (dalej: Propozycja), wynikających z NC RfG, wraz z Dokumentem Wyjaśniającym oraz Raportem z Konsultacji.

Propozycja zawiera podział na wymogi, które mają zostać opracowane przez PSE S.A. zarówno jako OSP (dla wszystkich modułów danego typu i rodzaju, bez względu na miejsce przyłączenia), jak i jako właściwego operatora systemu (dla modułów przyłączanych do sieci OSP) oraz te które mają zostać opracowane przez OSD jako właściwych operatorów systemów.

Dodatkowo, w celu wyjaśnienia potencjalnych wątpliwości, w tym wątpliwości interpretacyjnych, co do Propozycji, PSE S.A. publikują także Dokument Wyjaśniający do Propozycji.

W celu zapewnienia proporcjonalności, niedyskryminacji, przejrzystości oraz spełnienia wymogu konsultacji z właściwymi OSD (i uwzględnienia potencjalnych skutków dla ich systemów), PSE S.A. opracowały propozycje wymogów dla przyłączania modułów wytwarzania energii zarówno do sieci właściwych operatorów systemów, jak i do sieci OSP oraz zorganizowały cykl spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających Wytwórców oraz OSD. Spotkania miały charakter otwarty, a udział w nich nie był uzależniony od reprezentowania określonej grupy podmiotów. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji z OSD i opiniowania, zostały rozpatrzone i odpowiednio uwzględnione w załączonej Propozycji wymogów ogólnego stosowania. Zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia przez PSE S.A. zostały zawarte w publikowanym Raporcie z konsultacji. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji przedstawiono w Dokumencie Wyjaśniającym oraz w Raporcie z konsultacji.

Informujemy, że załączona Propozycja wymogów, do opracowania których zostali zobowiązani OSP i OSD jako właściwi operatorzy systemów wraz z Dokumentem Wyjaśniającym oraz Raportem z Konsultacji, podlega Warunkom ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego2 PSE S.A. oraz na podstawie pkt II 10 w/w Warunków, podlega ponownemu wykorzystaniu wyłącznie na potrzeby przedłożenia przez OSD jako właściwych operatorów systemów Propozycji wymogów ogólnego stosowania wynikających z NC RfG do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Ze względu na przeprowadzenie przez PSE S.A. konsultacji propozycji wymogów z OSD i opiniowania z uczestnikami rynku, należy uznać, że w przypadku OSD przedkładających do zatwierdzenia przez Prezesa URE Propozycję w części dotyczącej wymogów ogólnego stosowania dotyczących OSD, przeprowadzenie ponownych konsultacji przez OSD nie będzie konieczne. W przypadku zmian przez OSD przedkładanego do zatwierdzenia Prezesowi URE dokumentu w stosunku do treści udostępnionej przez PSE S.A., okoliczność przeprowadzenia przez OSD konsultacji w tym zakresie, powinna zostać wskazana we wniosku OSD o zatwierdzenie przez Prezesa URE wymogów wynikających z NC RfG.

Załączniki:

 

 

 

1) https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7384,Obowiazek-opracowania-i-przedstawienia-do-zatwierdzenia-Prezesowi-URE-przez-OSP-.html
2) https://www.pse.pl/bip/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej