Powrót

Łączne wsparcie projektów PSE z unijnych środków przekroczyło 1,7 mld zł

28 października 2021, 10:09

Łączne wsparcie projektów PSE z unijnych środków przekroczyło 1,7 mld zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie kolejnego projektu inwestycyjnego. Umowa dotyczy przyznania środków z unijnego budżetu na budowę linii Pątnów - Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu brutto: 593,80 mln zł, kwota dofinansowania: 70 mln zł). Wcześniej unijne dofinansowanie ze środków POiŚ otrzymał projekt budowy linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu brutto: 1 034,86 mln zł, kwota dofinansowania: 259,45 mln zł).

PSE od wielu lat aktywnie pozyskują dofinansowanie na realizację projektów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej. Projekty spółki, które wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii, zostały uznane za kluczowe dla sektora energetycznego. Dlatego ujęto je na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

PSE pozyskują wsparcie finansowe w ramach Funduszu Spójności, realizując projekty, których celem jest rozwój OZE, oraz ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach których powstaje infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo energetyczne.

PSE realizują aktualnie 5 projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach poddziałania 1.1.2 POIiŚ 2014-2020.

Projekt budowa linii Pątnów – Jasiniec polega na  przebudowie istniejących połączeń i budowie nowych linii, umożliwiających przyłączanie m.in. jednostek OZE. Efektem tej inwestycji będzie również poprawa pewności zasilania obszaru północnej Polski, w tym w szczególności rejonu Bydgoszczy, oraz eliminacja zagrożenia utraty stabilności pracy KSE.

Stroną podpisanej 10 września 2021 r. umowy o dofinansowanie jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca.

Dziesięć projektów inwestycyjnych PSE współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020.

Jednym z projektów jest budowa linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 grudnia 2020 r. Celem tego projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski, tak by zapewnić stabilne dostawy energii oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rozbudowa sieci w tym rejonie związana jest z koniecznością wyprowadzenia mocy z planowanych do budowy nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji trójmiejskiej. Stroną umowy jako Instytucji Wdrażającej jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Uwzględniając obie umowy, PSE realizują 15 projektów z udziałem dofinansowania ze środków POIiŚ, z czego dwa projekty zostały zakończone i rozliczone, a kolejny jest na etapie końcowego rozliczania. Łączna kwota dofinansowania ze środków POIiŚ dla projektów PSE pozyskana w latach 2017-2021 to 1,7 mld złotych.