Powrót

Odstępstwo od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego

2 stycznia 2020, 14:47

Odstępstwo od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego
Informacja Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego dotycząca przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (dalej „PSE”), jako OSP na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, odstępstwo od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej „rozporządzenie 2019/943”). Ww. odstępstwo zostało przyznane na okres od 1 stycznia 2020 r. Przyczyny udzielenia odstępstwa oraz okres obowiązywania przedstawiono poniżej:

  1. Odstępstwo ze względu na nowe procesy i narzędzia wyznaczania zdolności przesyłowych  - na okres 6 miesięcy w zakresie granic polskiego obszaru rynkowego przypisanych do regionów wyznaczania zdolności przesyłowych Core i Hansa oraz krytycznych elementów sieci i skojarzonych z nimi zdarzeń losowych uwzględnianych w procesie wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla tych granic;
  2. Odstępstwo ze względu na przepływy kołowe – na okres 1 roku w zakresie granic polskiego obszaru rynkowego przypisanych do regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core oraz krytycznych elementów sieci i skojarzonych z nimi zdarzeń losowych uwzględnianych w procesie wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla tych granic;
  3. Odstępstwo ze względu na niepewności związane z nieskoordynowanymi przepływami tranzytowymi – na okres 1 roku w zakresie granic polskiego obszaru rynkowego przypisanych do regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core oraz krytycznych elementów sieci i skojarzonych z nimi zdarzeń losowych uwzględnianych w procesie wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego dla tych granic.

Udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki derogacja pozostaje bez uszczerbku dla art. 16 ust. 4 rozporządzenia 2019/943, zgodnie z którym OSP ma obowiązek udostępniać uczestnikom rynku maksymalny poziom zdolności połączeń wzajemnych oraz sieci przesyłowych, na które wpływają przepływy transgraniczne, spełniając standardy bezpieczeństwa sieci.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, którą przyznane zostało ww. odstępstwo, została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 31 grudnia 2019 r. pod adresem: https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/europejskiree/decyzje/8636,Decyzja-dotyczaca-odstepstwa-od-obowiazku-udostepniania-miedzystrefowych-zdolnos.html

Jednocześnie, w kontekście ww. obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 rozporządzenia 2019/943, PSE informują, że w związku z przyjętym przez państwo polskie na podstawie art. 15 rozporządzenia 2019/943 planem działania, wymagany poziom udostępnianych międzystrefowych zdolności przesyłowych będzie osiągany stopniowo, w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z liniową trajektorią określoną w tym planie. Plan działania został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 19 grudnia 2019 r. pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/plan-dzialania-przyjety-przez-kse.