Powrót

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022

17 grudnia 2018, 12:35

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2022

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2022 przeprowadzonej w dniu 5 grudnia 2018 r.

Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane