Powrót

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021

23 marca 2020, 14:50

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021, przeprowadzonych w dniu 18 marca 2020 r. zgodnie z art. 29 i n. ustawy.

Wstępne wyniki aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2021 zawierające wykazy jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresami: https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-1-kwartal-2021, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-2-kwartal-2021, https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-3-kwartal-2021 oraz https://www.pse.pl/aukcje-dodatkowe-4-kwartal-2021.

Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że:

  • aukcja dodatkowa na 1. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla I kwartału roku dostaw 2021 wynosi 880,931 MW,
  • aukcja dodatkowa na 2. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla II kwartału roku dostaw 2021 wynosi 303,260 MW,
  • aukcja dodatkowa na 3. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla III kwartału roku dostaw 2021 wynosi 156,010 MW,
  • aukcja dodatkowa na 4. kwartał zakończyła się w rundzie 1. z ceną 286,01 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla IV kwartału roku dostaw 2021 wynosi 616,760 MW.