Powrót

Operator systemu przesyłowego (OSP) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ogłoszono 19 i 20 stopień zasilania

10 sierpnia 2015, 00:00

Operator systemu przesyłowego (OSP) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ogłoszono 19 i 20 stopień zasilania
W związku z utrzymującą się falą upałów i sytuacją hydrologiczną w kraju wystąpiło obniżenie – poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na  utrzymujące się, ekstremalne trudności w  chłodzeniu elektrowni z  otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na  pracujących blokach, awaryjne odstawienia i  przekwalifikowania na  postoje awaryjne.

Prognozowane zapotrzebowanie na moc w najbliższych dniach szacowane było na poziomie 22 000 – 22 200 MW. Moc osiągalna JWCD (jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych) to  25 099 MW. Aktualnie stwierdzone ubytki mocy w  JWCD sięgają powyżej 4 000 MW.

W świetle powyższego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na podstawie art. 11c, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późniejszymi zmianami) wprowadziły na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w  trybie normalnym na polecenie OSP.

Ogłoszony został:

20 stopień zasilania – w godzinach 10.00 – 17.00 oraz
19 stopień zasilania – w godzinach 17.00 – 22.00

Ograniczenia te dotyczą dużych odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW.

Ograniczenia poboru energii elektrycznej nie dotyczą: odbiorców sensytywnych (np. szpitale) oraz gospodarstw domowych.

Służby dyspozytorskie OSP we współpracy ze służbami dyspozytorskimi operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, służbami ruchowymi wytwórców i odbiorców końcowych, podejmują na bieżąco działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sposób powodujący jak najmniejsze zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Między innymi.:

  • wstrzymano prace remontowe i modernizacyjne na sieci przesyłowej,
  • uruchomiono wszystkie dostępne jednostki wytwórcze centralnie dysponowane,
  • odwołano wszelkie próby i pomiary na pracujących blokach skutkujące możliwością ubytków mocy,
  • wstrzymano wydawanie zgód na odstawienia jednostek wytwórczych do remontów bieżących,
  • ograniczono eksport energii elektrycznej.

Ponadto, we współpracy z operatorami systemu przesyłowego krajów sąsiadujących OSP podejmuje na bieżąco działania ukierunkowane na dotrzymanie salda wymiany międzysystemowej. OSP prowadzi interwencyjne działania w celu uzupełnienia niedoborów poprzez dokonanie interwencyjnych zakupów mocy i energii z  systemów sąsiednich.

Powyższe działania OSP podjęte zostały w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. (Dz. U.  Nr 133, poz. 924 z dnia 24  lipca 2007 r.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w  dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na czas oznaczony na  terytorium Polski lub jego części między innymi w przypadku przewidywania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym.

Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

  • 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej (czyli do poziomu mocy zakontraktowanej w umowie z dystrybutorem), co w praktyce oznacza brak ograniczeń.
  • 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum przy zachowaniu bezpieczeństwa ludzi oraz zapobiegnięciu uszkodzeniu lub  zniszczeniu obiektów technologicznych
  • podział ograniczeń pomiędzy 12 i 19 stopniem zasilania jest w miarę możliwości proporcjonalny