Powrót

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN"

18 marca 2019, 16:31

Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN"
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Standardowa Specyfikacja Techniczna pt. „Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN” została opracowana w wyniku weryfikacji dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej.

W stosunku do dotychczasowej Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN” wprowadzono następujące zasadnicze zmiany:

  1. Dokonano przeglądu i aktualizacji wymagań dotyczących wykonania profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN.
  2. Zaktualizowano i uzupełniono przykładowe rysunki profili podłużnych dla linii jednotorowych i dwutorowych. 

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z Kartą uwag. Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.