Powrót

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych

14 lutego 2020, 13:47

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych

W związku z opracowaniem/aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych:

  • Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna,
  • Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna,
  • Budynek przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna,
  • Kiosk przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna.

zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.

Standardowe Specyfikacje Techniczne określają wymagania dla budynku pompowni ppoż. i zbiorników wody, budynku transformatorów PW SN, budynku przekaźników, kiosku przekaźników przewidywanych do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

Udział w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej Klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa opracowane Standardowe Specyfikacje Techniczne.

Uzupełnioną Kartę uwag prosimy przesłać najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.