Powrót

PSE ogłaszają nowy przetarg na DSR - Program Gwarantowany

12 grudnia 2018, 14:05

PSE ogłaszają nowy przetarg na DSR - Program Gwarantowany
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 12 grudnia br. ogłosiły postępowanie publiczne w trybie przetargu na: świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Gwarantowany, na okres: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 21 stycznia 2019 r. do godz. 11:45. PSE planują zakupić do 300 MW wolumenu redukcji.

Program Gwarantowany jest skierowany do wykonawców, którzy mogą zagwarantować wykonanie redukcji w okresie kontraktacji poprzez zaoferowanie Produktów od 10 MW do 200 MW. Wykonawcy za zakontraktowane Produkty otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do redukcji, a także dodatkowe wynagrodzenie za obniżenie zużycia energii elektrycznej na wezwanie OSP.

Jednym z warunków przystąpienia do Programu Gwarantowanego jest oferowanie Produktu/Produktów dostarczanych
za pomocą certyfikowanych Obiektów Redukcji (ORed). PSE S.A. zamieściły pod linkiem www.pse.pl/dokumenty/ Kartę aktualizacji nr CB/19/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – część bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w której są zawarte zasady dotyczące certyfikacji technicznej ORed.

Usługa DSR będzie świadczona na tych samych zasadach, jakie funkcjonują w umowach na DSR PG obowiązujących
w drugim kwartale 2019 r. Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usług DSR znajdują się na stronie http://dsr.pse.pl.

***

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego, realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE,
w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, aktywizując stronę popytową i rozszerzając wachlarz uczestników