Powrót

PSE SA chcą sprostowania komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew

20 lutego 2017, 16:33

PSE SA chcą sprostowania komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew
Trwają przygotowania do modernizacji linii 400 kV relacji Kozienice–Miłosna. Po niemal pół wieku użytkowania, linia ta wymaga pilnej przebudowy, niezbędnej dla utrzymania jej operacyjnej sprawności. PSE S.A. pozostają w kontakcie z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, deklarując wolę partnerskiej współpracy ze społecznościami lokalnymi.

 

PSE S.A., pełniące rolę Operatora Sieci Przesyłowej w Polsce, odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku wymaga stałego prowadzenia inwestycji – zarówno w budowę nowych linii, jak i modernizację istniejących połączeń sieciowych. Realizacja tych prac wynika bezpośrednio z ustawowych obowiązków PSE S.A. i jest strategicznym działaniem spółki.

 Z uwagi na konieczność utrzymania operacyjnej sprawności istniejących linii, nie jest możliwe odstąpienie od planowanych prac modernizacyjnych służących bieżącym i rozwojowym potrzebom systemowym. To  szczególnie ważne w przypadku linii 400 kV Kozienice–Miłosna.  powiedział Andrzej Kaczmarek, Prezes Zarządu PSE Inwestycje S.A.

Co do zasady modernizacja linii przebiega z wykorzystaniem istniejących korytarzy, w oparciu o  partnerski dialog z właścicielami nieruchomości, będących interesariuszami prowadzonych prac. Tak jak w przypadku każdej inwestycji, zostaną pozyskane wszystkie wymagane prawem decyzje właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzja środowiskowa. Inwestycja zostanie zrealizowana w oparciu o wyjątkowo restrykcyjne – na tle większości państw europejskich – regulacje prawne, dotyczące technicznych, społecznych i  administracyjnych aspektów budowy lub modernizacji linii najwyższych napięć.

PSE S.A. pozostają w kontakcie z władzami gmin w przebiegu istniejącej i planowanej do modernizacji linii, które zostały poinformowane o zamiarze realizacji inwestycji. Obecnie przygotowywane są analizy techniczne. Pod koniec marca br. wyniki analiz zostaną przedstawione włodarzom wszystkich gmin, przez które przebiega linia. Po zebraniu uwag i opinii w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania odbędą się indywidualne spotkania z  właścicielami nieruchomości.

W odniesieniu do treści opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew komunikatu, dotyczącego spotkania przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z  przedstawicielami gminy oraz mieszkańców 17.02.br., w trosce o przejrzystość i transparentność działań podejmowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, PSE SA zwróciły się o publikację stosownych wyjaśnień. W ocenie PSE SA, w urzędowym komunikacie nie zostały przekazane informacje związane z przebudową istniejącej linii relacji  Kozienice – Miłosna - istotne dla społeczności lokalnej na obecnym etapie inwestycji.

Pełna treść przekazanych wyjaśnień stanowi załącznik do niniejszej informacji.