Powrót

Spotkanie PSE S.A. z nowymi władzami ENTSO-E

3 czerwca 2015, 00:00

Spotkanie PSE S.A. z nowymi władzami ENTSO-E
W dniu 22.05.2015 r. w siedzibie PSE S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami władz PSE S.A. oraz nowo wybranymi władzami ENTSO-E. Celem spotkania było omówienie wyzwań stojących przed Stowarzyszeniem i jego nowymi władzami a także naświetlenie bieżących aspektów funkcjonowania i wyzwań stojących przed PSE S.A.

ENTSO-E było reprezentowane m.in. przez Prezydenta-Elekta – Pana Peder’a Andreasen’a (Prezesa Zarządu OSP Danii – Energinet.dk) oraz Przewodniczącego-Elekta Zarządu ENTSO-E – Panią Bente Hagem (Członka Zarządu OSP Norwegii – Statnett). Elekci obejmą formalnie swoje funkcje w Stowarzyszeniu w dniu 28.06.2015 r.

Ze strony PSE S.A. w spotkaniu wzięli udział m.in. Pan Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu oraz Pan Piotr Rak – Członek Zarządu, będący jednocześnie Członkiem Zarządu ENTSO-E.

W pierwszej części spotkania omówione zostały wyzwania jakie aktualnie stoją przed ENTSO-E wobec efektywnej realizacji działań, nie tylko wynikających wprost ze Statutu Stowarzyszenia oraz nałożonych przez obowiązujące w Unii ramy prawne – ale także przy uwzględnieniu ciągle rozwijającego się Rynku Wewnętrznego (IEM) oraz zmian zaproponowanych w Komunikacie Komisji Europejskiej z lutego br., zawierającego strategię dotyczącą wdrożenia Unii Energetycznej. Zarówno PSE, jak i przedstawiciele nowych władz ENTSO-E wyrazili się pozytywnie nt. dotychczasowego ogromnego zaangażowania i istotnej roli jaką Stowarzyszenie odgrywa w Europie a także dla działalności OSP, uznając jednocześnie potrzebę dalszego konsekwentnego rozwoju i dostosowywania funkcjonowania organizacji do zmieniającego się otoczenia.

Druga część spotkania objęła prezentacje i wymianę poglądów nt. najistotniejszych, z perspektywy PSE S.A., aspektów i wyzwań wpływających na rozwój rynku a także bezpieczeństwa pracy systemów w regionie Europy Centralnej i Wschodniej i tym samym na rozwój Rynku Wewnętrznego (IEM). PSE przedstawiły argumenty za wdrożeniem mechanizmu Flow Based Market Coupling, który oprócz rozwoju mechanizmów rynkowych wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania omówiono projekty przyczyniające się do zwiększenia transgranicznych zdolności przesyłowych.