Powrót

Stanowisko PSE S.A. dotyczące informacji zawartych w artykule pt. „Wrzesień bez prądu” opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej

12 kwietnia 2016, 13:26

Stanowisko PSE S.A. dotyczące informacji zawartych w artykule pt. „Wrzesień bez prądu” opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej

Przywołany w artykule fragment opublikowanego w lutym br. na stronie internetowej PSE SA Planu rozwoju w  zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 (PRSP), który brzmi: „poziom tych niedoborów zmienia się w przedziale 1,5 – 2,5 tys. megawatów, przy czym najgorsza sytuacja występuje we wrześniu 2016”, na którym autor publikacji opiera jej treść, jest wyrwanym z  kontekstu, cząstkowym wynikiem analizy bilansowej, dokonywanej przez PSE SA jako operatora systemu przesyłowego w Polsce (OSP). Dotyczy on sytuacji nieuwzględniającej stosowania przez OSP środków służących do bilansowania mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE), w szczególności usług systemowych w postaci interwencyjnej rezerwy zimnej, zwiększenia generacji mocy przez jednostki wytwórcze niepodlegające centralnemu dysponowaniu oraz redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP.

Należy ponadto wskazać, że analiza bilansowa zawarta w PRSP - z uwagi na opracowywanie PRSP w 2015 roku, została wykonana na podstawie informacji zebranych od wytwórców pod koniec 2014 roku. Stąd w  odniesieniu do 2016 roku miała ona charakter przybliżonych prognoz. W chwili obecnej OSP dysponuje aktualnymi danymi dotyczącymi planowanych na 2016 r. remontów bloków. Zostały one uwzględnione w Planie Koordynacyjnym Rocznym (PKR) dla roku 2016, który to plan jest najbardziej miarodajnym bilansem mocy dla oceny sytuacji bilansowej w KSE we wrześniu 2016 roku (http://www.pse.pl/index.php?modul=10&gid=479). W planie tym nie występują niedobory nadwyżki mocy we wrześniu br.

W bilansie dla września 2016 roku występuje nadwyżka mocy przekraczająca wartość wymaganą. Również wstępne bilanse na lata 2017 i 2018 wykazują, że nadwyżka mocy będzie wystarczająca. Jedynym wyjątkiem jest rok 2017, dla którego z wstępnego bilansu wynika możliwość wystąpienia w jednym miesiącu nieznacznego niedoboru mocy w stosunku do  wymaganej nadwyżki. Biorąc jednak pod uwagę wysoki poziom nadwyżki mocy w większości miesięcy 2017 roku, należy zakładać, że pod koniec 2016 roku zostanie dokonana niezbędna korekta harmonogramu remontowego, zapewniająca odpowiedni bilans mocy w KSE. W  tym kontekście ważne jest również dotrzymanie zakładanych terminów uruchamiania nowych jednostek wytwórczych.