Powrót

Strategia PSE na lata 2017-2019 - innowacyjnie, z myślą o przyszłych pokoleniach i z poszanowaniem wszystkich interesariuszy

13 marca 2017, 13:45

Strategia PSE na lata 2017-2019 - innowacyjnie, z myślą o przyszłych pokoleniach i z poszanowaniem wszystkich interesariuszy
- Odparcie zagrożeń zewnętrznych
- Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego
- Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń
 
- Odpowiedzialny rozwój
- Stabilna praca systemu
- Lepiej wydane pieniądze
- Zasoby PSE


 

 

to główne cele i kierunki działań wskazane w nowej Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych na  lata 2017 – 2019, która została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki 3 marca br.
W realizacji tych celów PSE kierują się zasadami odpowiedzialności społecznej i dbałością o  środowisko naturalne. Wizja i misja Spółki zostały zbudowane w oparciu o trzy wartości: niezawodności, wiarygodności i odpowiedzialności.

Podstawowym obowiązkiem PSE jest dbałość o bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, w  tym przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do końcowych odbiorców. W  działalność operatora systemu przesyłowego muszą być uwzględnione zmiany, które czekają rynki elektroenergetyczne, zwłaszcza zmiany o charakterze technologicznym i regulacyjnym.

Nieuchronna zmiana miksu energetycznego, polegająca na zwiększeniu udziału rozproszonej generacji energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii, musi być uwzględniona w działalności operatora systemu przesyłowego. Drugim obszarem są regulacje, w tym przede wszystkim prawo Unii Europejskiej. Rok 2017 będzie rokiem zwieńczenia prac nad większością kodeksów sieciowych UE i początkiem prac Parlamentu Europejskiego nad wyjątkowo obszernym i ambitnym pakietem „Czysta energia dla Europy”. Dokumenty te implementują zmianę paradygmatów w zakresie rynków elektroenergetycznych, co uwzględnia niniejsza Strategia – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Strategiczne cele Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce zostały sformułowane w odpowiedzi na  wyzwania, jakie stoją przed Spółką i które wynikają przede wszystkim z niezwykle szybko zmieniającego się otoczenia firmy – dodaje prezes PSE, Eryk Kłossowski.

Działalność PSE determinują cztery zasadnicze kierunki:

1. Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi. 
Spółka podejmuje inicjatywy służące zarówno utrzymaniu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego w horyzoncie krótko- i długoterminowym, jak i udzielanie wsparcia jego użytkownikom w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. W swoich działaniach PSE kierują się ekonomią systemu elektroenergetycznego, zarządzając środkami finansowymi tak, aby ograniczać obciążanie użytkowników systemu kosztami zarówno działań bieżących, jak i rozwoju.

2. Równoważenie inicjatyw mających na celu sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu Spółki oraz tych, które mają na celu doskonalenie wewnętrznych procesów. 
Źródłem ryzyka dla Spółki oraz użytkowników KSE mogą być przede wszystkim niebezpieczne działania grup cyberterrorystycznych i militarnych, których celem może być destabilizacja systemu. Na równi z tym zagrożeniem należy traktować przepływy niegrafikowe (loopflows) i aktywność legislacyjną instytucji europejskich, która nie uwzględnia ograniczeń wynikających z porządku prawa narodów, praw fizyki oraz zasad ekonomii. Wiele obszarów działania PSE będzie doskonalonych zarówno dla osiągnięcia wyższego poziomu niezawodności, jak i dla uzyskania efektywności ekonomicznej – są to m.in. model eksploatacji sieci elektroenergetycznej i systemów IT, jak również model realizacji inwestycji.

3. Inicjatywy skierowane na przyszłe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego. 
Miarą bezpieczeństwa jest przede wszystkim budowa i uaktywnienie rynku mocy oraz planowanie rozwoju systemu z uwzględnieniem zbilansowania krajowego zapotrzebowania na moc przez jednostki wytwórcze. Natomiast miarą ekonomii jest stworzenie nowej architektury i organizacji rynków elektroenergetycznych, które zapewnią silne sygnały dla wytwórców i odbiorców, pozwalające na uelastycznieniu popytu i podaży na rynkach.

4. Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz zbudowanie Spółki opartej na  ciągłym doskonaleniu, pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności przy sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju nieefektywności. 
Wśród nich na czołowym miejscu są: wymiana wiedzy wewnątrz firmy i w stosunkach z użytkownikami KSE, standaryzacja i ujednolicenie rozwiązań technicznych oraz zarządzanie danymi systemowymi. Spółka dąży do  utrzymania w równowadze wyzwań związanych z bezpieczeństwem KSE i efektywnym gospodarowaniem środkami taryfowymi.

Stawiamy także na innowacje ukierunkowane na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii, m.in. elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie energii, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego. W tym celu wzmacniamy rolę i kompetencje PSE Innowacje, jako ośrodka tworzenia agendy badań i rozwoju w Grupie Kapitałowej PSE – zaznaczył prezes Kłossowski.

Strategia PSE na lata 2017-2019 została opracowana z uwzględnieniem zasobów strategicznych, ról wynikających z misji i wizji Spółki oraz celów do osiągnięcia. Z tak zarysowanego obrazu obowiązków i zadań wynikają role, jakie PSE pełnią wobec swych interesariuszy i całego rynku elektroenergetycznego.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania mają wpływ nie tylko na krajową gospodarkę, ale także na  środowisko naturalne i społeczeństwo. Dlatego też, dbając o bezpieczeństwo i stabilną pracę systemu – zarówno dziś, jak i z myślą o przyszłych pokoleniach - kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. W  tym roku, po raz pierwszy w historii PSE, uruchamiamy ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest przybliżenie istoty i znaczenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz potrzeb jego rozwoju – powiedział Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE podczas prezentacji Wizji Spółki.

Wizja PSE

PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania krajowego systemu elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.
Zmiany otoczenia Spółki i oczekiwań rynku energii elektrycznej wymagają wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jedynie rozwój konkurencyjnych mechanizmów funkcjonowania rynku energii elektrycznej pozwoli na jego dalsze bezpieczne i efektywne działanie. Dążeniem PSE jest wypracowanie takiego modelu działania rynku, który wspiera bieżące bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz kreuje racjonalny poziom cen energii. W tym celu Spółka bierze aktywny udział w pracach instytucji tworzących rozwiązania dla rynku energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Jednocześnie PSE stymulują rozwój niezbędnych i efektywnych inwestycji, stwarzając tym samym warunki strategicznego rozwoju sieci KSE. Wysoka jakość oraz rzetelność świadczonych usług, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów etycznych to czynniki, które sprawiają, iż PSE są postrzegane jako profesjonalny i wiarygodny partner w relacjach społecznych i  biznesowych.

Misja PSE

Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania systemem elektroenergetycznym PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.
PSE koncentrują się na wykonywaniu obowiązków ustawowych i statutowych, do których w szczególności należy zapewnianie bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (dalej KSE) oraz tworzenie rozwiązań wspierających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Spółka zajmuje się rozwojem nowych usług związanych z zarządzaniem danymi, wdrożeniem wysokiej kultury bezpieczeństwa i tworzeniem nowych rozwiązań biznesowych dla podmiotów sektora energii, w tym konsumentów energii. PSE biorą czynny udział w rozwoju obszarów technologii i rynków elektroenergetycznych oraz zarządzają bezpieczeństwem cybernetycznym w obrębie całego sektora elektroenergetycznego. W ramach powyższego Spółka zorientowana jest na skuteczne wypełnianie funkcji operatora sieci przesyłowej w gruntownie zmieniającym się otoczeniu technologicznym i rynkowym.

PSE uczestniczą w rozwoju mechanizmów rynkowych przygotowując się do wdrożenia rynku mocy oraz zintegrowanego w skali Europy rynku bilansującego. We wszystkich działaniach PSE kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.