Powrót

Zaktualizowane Standardy Techniczne PSE

28 maja 2021, 15:51

Zaktualizowane Standardy Techniczne PSE

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne:

„Testy SAT dla urządzeń i układów instalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
(nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN.SAT/2021)

Niniejszy standard stanowi zbiór wymagań technicznych skutkujących możliwością realizacji testów SAT na stacjach elektroenergetycznych wraz z szablonami programów testów SAT dla różnych układów rozdzielni oraz specjalistycznych programów uwzględniających podział sprawdzanego majątku pomiędzy poszczególne Jednostki Organizacyjne PSE S.A.

Główne zmiany w specyfikacji:

  • Opracowano 47 szablonów programów Testów SAT dla układów rozdzielni: 3S, 2S, H5, 2W, 3/2W oraz układów pomiarowych energii i jakości energii elektrycznej, telekomunikacji, systemów SOT.
  • Opracowano rozdział dotyczący testów dla zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Zaktualizowano zapisy oraz dostosowano do wymagań nowej Procedury Odbiorowej.
  • Uaktualniono wymagania zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi obwodów pierwotnych i wtórnych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

„Lokalizacja układów pomiarowych energii elektrycznej w obiektach elektroenergetycznych PSE S.A.”
(nr kodowy: PSE-ST.BE.LPv1.0/2021)

Niniejszy standard obejmuje zasady opomiarowania stacji elektroenergetycznych NN/110 kV i NN/SN, których właścicielem lub współwłaścicielem jest OSP oraz możliwości odczytu i udostępniania danych pomiarowych przez Operatora Systemu Przesyłowego oraz podmioty przyłączone do sieci przesyłowej.

Głównym celem przygotowania Specyfikacji Technicznej było określenie miejsc instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, których wskazania stanowią podstawę do rozliczeń ilościowych i wartościowych z tytułu dostaw energii elektrycznej realizowanych przez PSE S.A. dla podmiotów przyłączonych do sieci przesyłowej, a także w celu rozliczeń innych usług świadczonych przez OSP lub wynikających z zawartych umów z Kontrahentami. W dokumencie uwzględniono również miejsca instalacji układów pomiarowych bilansowo-kontrolnych, wykorzystywanych przez PSE S.A. w procesie bieżącego bilansowania: sieci przesyłowej, wybranych obszarów sieci przesyłowej oraz obiektów elektroenergetycznych.

Dokument zawiera:

  • Wymagania odnośnie instalacji układów pomiarowych.
  • Szczegółowy opis miejsc instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych.
  • Szczegółowy opis miejsc instalacji układów pomiarowych bilansowo-kontrolnych.
  • Zasady dotyczące odczytu i udostępniania danych z układów pomiarowych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio dokument z 2013 r. pn.: „Zasady dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych PSE-Operator S.A.”.

 

„Wymagania techniczne PSE S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych”
(nr kodowy: PSE-TS.ANTYKOR PL/2021)

Niniejszy standard określa wymagania dla zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych stalowych i stalowych ocynkowanych. Przedstawione wymagania mają zastosowanie przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych na nowobudowanych i istniejących stalowych konstrukcjach wsporczych stosowanych na stacjach i liniach elektroenergetycznych, należących do PSE S.A. Standard określa również procedurę uzyskania rekomendacji technicznej PSE S.A. dla wyrobów lakierowych stosowanych do zabezpieczeń antykorozyjnych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację: „Wymagania techniczne PSE S.A. dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych”.