Powrót

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE

9 listopada 2020, 16:41

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne:

1. „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN”

(nr kodowy: PSE-ST.OW.NN.WN/2020)

Niniejszy standard obejmuje rozwiązania techniczne dotyczące obwodów wtórnych instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. Przedstawione wymagania mają zastosowanie w pełnym zakresie dla aparatury nowej i stacji nowobudowanych. Dla stacji istniejących stanowią podstawę do oceny zakresu modernizacji obwodów wtórnych.

Specyfikacja Techniczna przedstawiona ogólne i funkcjonalne wymagania techniczne dla układów zabezpieczeń i obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych NN i WN.

Integralną częścią specyfikacji stanowią załączniki w postaci Projektów Typowych Obwodów wtórnych:

Rozdzielnia NN w układzie 2S:

Pole pomiaru napięcia i uziemników szynowych sekcji A
Pole linii przesyłowej
Pole łącznika szyn poprzecznego
Pole łącznika szyn poprzeczno-podłużnego
Pole łączników sekcjonujących i uziemników szynowych

Rozdzielni WN w układzie 3S (2S):

Pole pomiaru napięcia i uziemników szynowych sekcji A
Pole linii przesyłowej
Pole łącznika szyn poprzecznego
Pole linii farmy wiatrowej
Pole łącznika szyn poprzeczno-podłużnego
Pole łączników sekcjonujących i uziemników szynowych
Autotransformator NN/WN/SN. Pole strony NN w układzie 2S, pole strony WN w układzie 3S (2S)

Projekty te zawierają szereg innowacyjnych rozwiązań, które będą podstawą realizacji obwodów wtórnych, co pozwoli na wprowadzenie typizacji pól i wymagań, zapewniając powtarzalność obwodów wtórnych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A. w całym kraju. Rozwiązanie to umożliwi realizację inwestycji w modelu wykorzystującym zakupy inwestorskie.

Wymienione powyżej Projekty zostały opracowane na potrzeby projektów inwestycyjnych planowanych aktualnie do realizacji. Natomiast ww. katalog będzie sukcesywnie rozbudowywany o Projekty typowe dla kolejnych pól i układów rozdzielni, stosownie do potrzeb przyszłych projektów inwestycyjnych.

Specyfikacja dostępna jest na www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Obwody Wtórne/Specyfikacje Funkcjonalne – Projekty Typowe Obwodów Wtórnych

Specyfikacja zastępuje odpowiednio dotychczas stosowane specyfikacje:

  • „Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa, pomiary i układy obwodów wtórnych”  (nr kodowy: PSE-SF.KSE 2.3/2012v1),
  • „2.3.1 Katalog pól – obwody wtórne” (nr kodowy: PSE-SF.KSE 2.3.1/2005v1) wraz z załącznikami „Obwody wtórne – rysunki od 1 do 39”,
  • „Zasady organizacji obwodów wtórnych” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.ORGANIZACJA NN/2010v2).

Powyższe zastąpione Specyfikacje Techniczne zostają przeniesione do Archiwum.

2. „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN”

(nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN/2020)

Standard ten określa wymagania dla urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej, przeznaczonych do instalowania w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., w szczególności:

  • wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń (zgodności technologicznej urządzeń),
  • wymagania dla systemów stacyjnych w zakresie teleinformatyki,
  • wymagania dotyczące układów ogólnostacyjnych,
  • wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych urządzeń, przeznaczonych do realizacji określonych zadań w stacjach elektroenergetycznych,
  • wymagania dotyczące poszczególnych funkcji implementowanych w urządzeniach automatyki elektroenergetycznej.

Ponadto, standard przedstawia podstawowe procedury weryfikacji urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Określa on także zakres wymaganych testów dopuszczających oraz funkcjonalnych dla tych urządzeń.

Zaktualizowany standard uwzględnia zmiany wynikające z nowego podejścia do standaryzacji obwodów wtórnych, przedstawionego w standardzie „Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN” i załącznikach do niego. Aktualizacja objęła także uwzględnienie nowych rodzajów układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej. Uwzględniono również całkowicie nowy obszar wymagań, wprowadzając do standardu regulacje w zakresie teleinformatyki, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Standard jest dostępny na www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej/Stacje Elektroenergetyczne/Obwody Wtórne/Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Standard ten zastępuje jego dotychczas obowiązującą wersję: „Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nią współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” (nr kodowy: PSE‑ST.EAZ.NN.WN/2016)” wraz z Załącznikiem 1. Poprzednia wersja Standardu zostaje przeniesiona do Archiwum.