Powrót

Zapadła decyzja o zakończeniu działalności CENTREL-a

1 grudnia 2006, 00:00

Zapadła decyzja o zakończeniu działalności CENTREL-a
W dniu 18 października 2006 roku w Bratysławie członkowie grupy CENTREL jednomyślnie podjęli decyzję o zakończeniu działalności stowarzyszenia z dniem 31 grudnia br.

CENTREL został założony 11 października 1992 roku przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne z Czech, Węgier, Polski i Słowacji (CEZ, MVM, PSE, SE) w celu synchronicznego przyłączenia systemów elektroenergetycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej do systemów UCPTE (późniejsze UCTE).
W wyniku postępującej liberalizacji i decentralizacji w europejskim sektorze elektroenergetycznym CENTREL przekształcił się w końcu lat dziewięćdziesiątych w organizację operatorską, której członkami stali się operatorzy systemów przesyłowych z Czech (CEPS), Węgier (MAVIR), Polski (PSE-Operator) oraz Słowacji (SEPS).

Proces synchronicznego połączenia systemów elektroenergetycznych krajów grupy CENTREL z systemem UCPTE zakończył się sukcesem 18 października 1995 roku, po czym przedsiębiorstwa członkowskie grupy CENTREL zostały członkami stowarzyszonymi UCPTE.

Wraz z przekształceniem UCPTE w UCTE z dniem 18 maja 2001 roku członkowie CENTREL-a stali się członkami założycielami tej nowej organizacji zrzeszającej wszystkich operatorów systemów przesyłowych pracujących synchronicznie.

Równolegle z procesem integracji europejskiej w kolejnych latach uzyskiwali członkostwo stowarzyszone w kolejnej organizacji zrzeszającej wszystkich operatorów systemów przesyłowych w Unii Europejskiej - ETSO.

W 2004 roku Polska, Węgry, Czechy i Słowacja zostały państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a członkowie CENTREL-a pełnymi członkami ETSO.

W tym samym roku członkowie grupy CENTREL zainicjowali szerszą współpracę z operatorami systemów przesyłowych z Europy Środkowej szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pracy systemów. Od czasu rozpoczęcia procesu budowy regionalnych rynków energii wszyscy członkowie CENTREL-a łącznie z pozostałymi operatorami tego regionu rozpoczęli stałe kontakty robocze z Regulatorami Centralnej i Wschodniej Europy w ramach Regionalnej Inicjatywy Europejskiej.

Ponieważ wszystkie cele, postawione przy zakładaniu organizacji zostały osiągnięte jej członkowie zdecydowali o samorozwiązaniu.

Współpraca na polu elektroenergetyki między krajami Grupy Wyszehradzkiej będzie nadal kontynuowana w latach następnych. Zasady tej współpracy w obszarze działania operatorów zostały określone w podpisanym w dniu 18 października 2006 roku  -  równolegle z rozwiązaniem CENTREL-a  Liście Intencyjnym.

Niezależnie od powyższego dotychczasowy Blok Regulacyjny kontynuuje swoją działalność techniczno-organizacyjną, co oznacza, że obowiązki koordynatora bloku nadal będą wypełniane przez Centrum Regulacyjno-Rozliczeniowe funkcjonujące w strukturach PSE-Operator.