Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

8 sierpnia 2018, 11:00

Deklaracja współpracy PSE i operatorów systemów dystrybucyjnych przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznej
Członkowie PTPiREE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych 8 sierpnia, w Ministerstwie Energii, podpisali deklarację o wzajemnej współpracy i pomocy przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznych na liniach napowietrznych i kablowych oraz przy odbudowie systemu elektroenergetycznego. Celem porozumienia jest przyspieszenie przywracania dostaw energii elektrycznej odbiorcom dotkniętym awariami, w...

Więcej...

7 sierpnia 2018, 15:30

Komunikat OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223/10 z 18.8.2016) (dalej: „NC DCC”), do dnia 7 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany odbiór) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej odbiorów,...

Więcej...

6 sierpnia 2018, 15:35

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. zatwierdzającej propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu Na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631 każdy OSP został zobowiązany do opracowania, we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D (dalej: Propozycja). Progi...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 14:30

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania techniczne dotyczące Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. W...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 13:07

Nowe obowiązujące standardy techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w naszej firmie zatwierdził do stosowania nowe/zaktualizowane standardy techniczne. Prosimy, aby wszystkie nowe dokumenty zawierające wymagania techniczne opracowywane na potrzeby PSE, w szczególności te stosowane przy postępowaniach przetargowych dla zadań inwestycyjnych, uwzględniały aktualne, poniższe specyfikacje. Nowe/zaktualizowane...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 11:58

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzających metody tworzenia wspólnego modelu sieci (ang. Common Grid Model – CGM) na potrzeby wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych oraz na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i na dzień bieżący
bieżący W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie 2016/1719), natomiast dnia 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2017/1485). Teksty tych rozporządzeń dostępne są na stronach internetowych: Rozporządzenie 2016/1719: https://eur-lex.europa.eu/ Rozporządzenie 2017/1485: https://eur-lex.europa.eu/ ...

Więcej...

2 sierpnia 2018, 17:00

Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i rozpoczęcia procesu konsultacji powyższej propozycji PSE S.A. informują, że opracowały propozycję zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:44

Upały powodują, że PSE nadal korzystają ze środków zaradczych
Utrzymujące się upały nadal wpływają istotnie na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyzwaniem dla Operatora Systemu Przesyłowego są występujące lokalnie trudności sieciowe wynikające ze zmniejszenia obciążalności niektórych linii oraz ograniczeń pracy bloków niektórych elektrowni. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE, jako Operator Systemu...

Więcej...

31 lipca 2018, 19:08

Praca KSE w okresie upałów
Bardzo wysoka temperatura powietrza, utrzymująca się od dłuższego czasu i kumulujące się jej skutki stanowią wyzwanie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 31 lipca 2018 r. o godz. 13:15 odnotowane zostało najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – 23 521 MW. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP), dysponują obecnie wystarczającą...

Więcej...

27 lipca 2018, 16:58

Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych
Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych w zakresie wymagań stawianym materiałom polimerowych stosowanych przy produkcji kompozytowych izolatorów osłonowych aparatury i urządzeń WN i NN W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych w zakresie wymagań stawianych materiałom polimerowym stosowanym...

Więcej...

23 lipca 2018, 13:02

PSE coraz bliżej wybudowania strategicznej linii 400 kV na wschodzie Mazowsza
Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 lipca br. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dotyczącą realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. budowy linii 2 x 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami ma...

Więcej...

19 lipca 2018, 13:21

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia zmiany LTTR dla CCR Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych...

Więcej...

18 lipca 2018, 10:44

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9...

Więcej...

6 lipca 2018, 15:10

Zapis transmisji spotkania informacyjnego w sprawie Programu Bieżącego Uproszczonego (DSR PBU) w ramach usługi DSR
Zapis spotkania informacyjnego w sprawie planowanego uruchomienia Programu Bieżącego Uproszczonego (DSR PBU) w ramach usługi DSR . Nowy Program bazuje na rozwiązaniach wypracowanych w ramach Programu Bieżącego, jednak jego formuła jest mniej skomplikowana i pozbawiona wszelkich barier i ryzyk. Program zostanie skierowany do wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Propozycje / pomysły / wątpliwości prosimy przesyłać do 12...

Więcej...

4 lipca 2018, 09:12

Rynek mocy w liczbach - certyfikacja ogólna 2018
Dokumenty do pobrania: Rynek mocy w liczbach - certyfikacja ogólna 2018 (pdf)

Więcej...

2 lipca 2018, 15:06

Debata „Europejski rynek energii – wyzwania”
zwania” W czwartek 28 czerwca odbyła się debata organizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przy współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita pt. „Europejski rynek energii – wyzwania” , w której udział wzięli: Michał Kurtyka , Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; Maciej Bando , Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; ...

Więcej...

28 czerwca 2018, 09:45

Diagnoza europejskiego rynku energii elektrycznej z perspektywy polskiego operatora sieci przesyłowej
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i jego bilansowanie jest coraz bardziej skomplikowane i kosztowne, a europejscy operatorzy energii elektrycznej stają przed nowymi wyzwaniami. Chcąc zapobiec niestabilności działania systemów oraz rosnącym kosztom energii dla odbiorców końcowych, należy rozpocząć zmiany obecnego kształtu rynku energii elektrycznej – takie wnioski płyną z publikacji „Europejski rynek energii elektrycznej – diagnoza”...

Więcej...

26 czerwca 2018, 11:46

PSE S.A. zakończyły certyfikację ogólną w ramach rynku mocy
W okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r., PSE S.A. przeprowadziły pierwszą certyfikację ogólną zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. W ramach certyfikacji ogólnej złożono 1196 wniosków o wpis do rejestru, z których 1035 dotyczyło jednostek fizycznych wytwórczych oraz magazynów energii a 161 jednostek redukcji zapotrzebowania. W przypadku 564 wniosków, PSE S.A....

Więcej...

22 czerwca 2018, 13:04

PSE zapraszają na spotkanie dotyczące nowego programu DSR PBU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapraszają na spotkanie informacyjne w sprawie planowanego uruchomienia Programu Bieżącego Uproszczonego (DSR PBU) w ramach usługi DSR. Nowy Program bazuje na rozwiązaniach wypracowanych w ramach Programu Bieżącego, jednak jego formuła jest mniej skomplikowana i pozbawiona wszelkich barier i ryzyk. Program zostanie skierowany do wszystkich odbiorców energii elektrycznej. ...

Więcej...

20 czerwca 2018, 13:15

Rozstrzygnięcie przetargu w II Edycji Programów IP-DSR na okres 1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.
2019 r. 16 ofert w Programie Gwarantowanym oraz 5 ofert w Programie bieżącym zostało przyjętych przez PSE w II Edycji Programów IP-DSR na okres 1 lipca 2018 – 30 czerwca 2019 r. Suma pozyskanej mocy dyspozycyjnej, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w Programie Gwarantowanym) wynosi w poszczególnych godzinach przedziału gwarancji: Latem (od 10.00 do 18.00 w dniach roboczych) od 345 do 521 MW;...

Więcej...

Strona 1 z 26
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 510 rezultatów.