Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

20 listopada 2018, 16:18

Ogłoszenie wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021, przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r. zgodnie...

Więcej...

16 listopada 2018, 16:29

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Budynek technologiczny. Część architektoniczno - konstrukcyjna oraz instalacyjna"
yjna" W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Budynek technologiczny. Część architektoniczno - konstrukcyjna oraz instalacyjna”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Przejdź do konsultacji

Więcej...

15 listopada 2018, 13:04

Aukcja główna na rok 2021 została zakończona
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2021 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9), wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

15 listopada 2018, 12:50

Central European Day of Energy z udziałem przedstawicieli PSE
Państwa Europy Centralnej osiągnęły ogromny postęp w zakresie współpracy przy wymianie energii elektrycznej – taki jest główny wniosek płynący z dyskusji w ramach Central European Day of Energy (CEDE). Spotkanie organizowane przez Central Europe Energy Partners i Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej odbyło się 5 listopada w Brukseli. Wzięli w nim udział przedstawiciele Polskich Sieci...

Więcej...

15 listopada 2018, 08:00

RYNEK MOCY - Ruszyła aukcja główna na rok dostaw 2021
15 listopada o godz. 8.00 rozpoczęła się aukcja główna w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021. Informacje na temat rynku mocy są dostępne na stronie https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2021 .

Więcej...

9 listopada 2018, 15:12

Wyniki aukcji testowej na rynku mocy
PSE S.A. przeprowadziły 8 listopada aukcję testową na rynku mocy. Jej celem było zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. W aukcji testowej uczestniczyło 96 użytkowników pełniących rolę oferenta, którzy złożyli łącznie 871 ofert/oświadczeń. Aukcja testowa została poprzedzona procesami testowych...

Więcej...

8 listopada 2018, 13:52

Polscy specjaliści od cyberobrony w światowej czołówce. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych szkolili ich jako pierwszych w Europie
Paraliż przemysłu, zamknięte szpitale i urzędy, niedziałające banki i zagrożone zdrowie lub życie tysięcy ludzi – następstwa skutecznego ataku hakerskiego na sieć elektroenergetyczną mogą być tragiczne. Atakom nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować. W tym celu, w dniach 5-7 listopada 2018 roku w Warszawie, krajowi specjaliści od cyberobrony przeszli specjalistyczne szkolenie dotyczące ochrony infrastruktury energetycznej. Zorganizowały je Polskie Sieci...

Więcej...

7 listopada 2018, 17:32

Zimowe testy usługi DSR zakończone sukcesem
W październiku br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji zużycia energii elektrycznej wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie zimowym. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych...

Więcej...

6 listopada 2018, 12:04

Rozwój usług DSR. PSE ogłaszają przetarg na nowy Program DSR PBU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 31 października br. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU) na okres: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 10 grudnia 2018 r. do godz. 11:45. Nowy Program DSR PBU bazuje na rozwiązaniach...

Więcej...

2 listopada 2018, 09:49

Zapis spotkania informacyjnego dotyczącego projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie
Dokumenty do pobrania: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie

Więcej...

31 października 2018, 18:30

Nowy Członek i kolejna, 3-letnia kadencja Zarządu PSE
Włodzimierz Mucha został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju systemu i inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Funkcję obejmie z dniem 1 listopada 2018 roku. W związku z reelekcją dotychczasowych członków zarządu PSE, zarząd Spółki w rozszerzonym składzie rozpoczyna nową, 3- letnią kadencję 2018-2021. Włodzimierz Mucha jest absolwentem Wydziału Elektrycznego...

Więcej...

31 października 2018, 16:47

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 23 października 2018 r. znak DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW., zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=PL Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 2015/1222 każdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP), we współpracy ze wszystkimi...

Więcej...

31 października 2018, 16:28

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2021
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2021. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Ponadto, opublikowany został Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy w zakresie funkcjonalności umożliwiających czynny udział w...

Więcej...

31 października 2018, 13:51

Konsultacje ws. propozycji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych
Na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.), dalej „NC ER”, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane zostały do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: ...

Więcej...

31 października 2018, 13:03

Nowe obowiązujące Suplementy Techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowe Suplementy do istniejących Standardowych Specyfikacji Technicznych. Suplement do Standardowych Specyfikacji Technicznych – wymagania dotyczące izolatorów osłonowych i urządzeń WN i NN. Powyższy Suplement określa wymagania dla osłonowych izolatorów urządzeń i aparatury napowietrznej oraz wnętrzowej...

Więcej...

26 października 2018, 14:16

Testowa aukcja rynku mocy - 8 listopada 2018 r.
PSE S.A. zapraszają do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się 5 i 6 listopada 2018 r . ...

Więcej...

19 października 2018, 12:53

Informacja dotycząca procesu konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Kodeksu NC ER
Informacja OSP dotycząca konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). PSE S.A. informują, że 28 września 2018 roku zostały opublikowały na stronie internetowej PSE S.A. ...

Więcej...

2 października 2018, 11:36

Programy DSR nagrodzone w konkursie „Nowe Impulsy”!
PSE otrzymały nagrodę Nowy Impuls „Efektywna energia” 2018 za programy DSR: Program Gwarantowany i Program Bieżący. Kapituła konkursu złożona z kolegium redakcyjnego Magazynu Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz ekspertów i autorytetów polskiej energetyki, doceniła programy DSR jako „efektywne narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Programy DSR są jednym ze środków zaradczych,...

Więcej...

1 października 2018, 15:59

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotyczącą określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC)
W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej SO GL). Tekst SO GL jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=PL Na podstawie art. 141 ust. 2 SO GL wszyscy OSP z danego obszaru synchronicznego zobowiązani są do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości...

Więcej...

28 września 2018, 15:04

Informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji
Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). ...

Więcej...

Strona 12 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 221 - 240 z 742 rezultatów.