Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

28 listopada 2017, 19:35

Projekt PICASSO – konsultacje wariantów rozwiązań dot. europejskiej platformy do aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR)
(aFRR) Projekt PICASSO (ang. The Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania energii elektrycznej (ang. Guideline on Electricity Balancing), opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28 listopada 2017 r. Wytyczne wejdą w życie w dniu 18 grudnia 2017 r. Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do...

Więcej...

28 listopada 2017, 19:07

Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
W dniu 28 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (dalej: „NC ER”, od angielskiej nazwy kodeksu - network code on electricity emergency and restoration). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0054.01.POL&toc=OJ:L:2017:312:TOC Kodeks NC ER...

Więcej...

24 listopada 2017, 15:13

Stanowiska PSE S.A. w sprawie najważniejszych propozycji Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”
Podsumowanie stanowiska Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie propozycji modelu rynku energii elektrycznej, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” W opinii PSE do zachowania bezpieczeństwa i pewności dostaw energii oraz zapewnienia efektywności rynku energii elektrycznej niezbędne jest wprowadzenie w szczególności następujących zmian: Zastąpienia obecnej strefowej reprezentacji rynku (zonal market) reprezentacją węzłową...

Więcej...

24 listopada 2017, 13:02

Międzynarodowe organizacje doceniają ekspertów PSE!
Grzegorz Bojar, dyrektor Departamentu Teleinformatyki PSE został członkiem Komitetu ds. Cyfryzacji – Digital committee, w międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E. 23 listopada 2017 r. Zarząd ENTSO-E zatwierdził nominacje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz siedmiu członków Komitetu ds. cyfryzacji ENTSO-E - Digital...

Więcej...

21 listopada 2017, 16:41

Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ramach ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne dotyczące niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD). IGD są wydawane i aktualizowane zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447. ...

Więcej...

21 listopada 2017, 16:12

Projekt MARI – konsultacje wariantów rozwiązań dot. wymiany energii bilansującej z rezerwy wtórnej aktywowanej w trybie ręcznym
ręcznym Projekt MARI (ang. Manual Activated Reserve Initiative) jest inicjatywą wynikającą z Wytycznych dotyczących bilansowania (ang. Guideline on Electricity Balancing), których opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest obecnie oczekiwane. Inicjatywa ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie europejskiej platformy do wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi energii bilansującej pochodzącej z zasobów świadczących usługę rezerwy wtórnej...

Więcej...

20 listopada 2017, 16:20

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), ustalonych decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.
Na podstawie art. 15 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie 2015/1222) wszyscy OSP zostali wspólnie zobowiązani do opracowania wniosku dotyczącego ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (ang. Capacity Calculation Regions – CCR). Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich OSP, a następnie zatwierdzony przez ACER w dniu 17 listopada 2016 r., zgodnie z art. 9 ust. 11 Rozporządzenia 2015/1222 (po wprowadzeniu przez Agencję zmian). W dniu 30 czerwca 2017 r....

Więcej...

17 listopada 2017, 16:36

PSE realizują strategiczną linię 400 kV na wschodzie Mazowsza
Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, jest strategiczną inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym prowadzoną na obszarze 6 gmin województwa mazowieckiego (Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie) i jednej gminy w województwie lubelskim (Stoczek Łukowski). PSE, w ramach...

Więcej...

17 listopada 2017, 16:23

CERT PSE rozpoczyna współpracę z kolejnym partnerem z sektora energetycznego!
17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespołami CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Spółki Enea. W ramach umowy CERT PSE i CERT Enea będą wspólnie dążyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego, a także dzieliły się wiedzą o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz wspólnie reagowały na...

Więcej...

16 listopada 2017, 16:15

PSE - inicjatywy na rzecz cyberbezpieczeństwa
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zadania z niej wynikające, w tym budowa i funkcjonowanie CERTów sektorowych były tematem spotkania Pana Krzysztofa Silickiego, wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Teleinformatyki PSE, które odbyło się 16 listopada, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w...

Więcej...

16 listopada 2017, 13:24

Wyłączenie poprzedniej wersji serwisu internetowego PSE
W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów uprzejmie przypominamy, że 22 listopada 2017 r. zostanie wyłączona poprzednia wersja serwisu internetowego PSE dostępna tymczasowo pod adresem:  http://arch.pse.pl Adres kontaktowy w sprawie strony internetowej PSE: www@pse.pl

Więcej...

13 listopada 2017, 16:43

Statuetka „Tourist Owl” dla animacji PSE! 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały uhonorowane za stworzenie wartościowego dla nauki dokumentu, związanego ze zrównoważonym rozwojem - film animowany “Skąd bierze się energia elektryczna?” – Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE 2016 , zaprezentowany podczas 12t edycji Festiwalu FilmAT, zdobył statuetkę "Tourist Owl". ...

Więcej...

13 listopada 2017, 15:31

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r., znak DRR.WRE.7128.22.2017.ŁW, zatwierdzającej wniosek w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji (SAP) i wymagań jej dotyczących oraz w sprawie metody podziału kosztów jej ustanowienia i obsługi
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 49 Rozporządzenia 2016/1719 wszyscy OSP zostali zobowiązani do opracowania wspólnego wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej platformy alokacji ( ang. Single Allocation Platform...

Więcej...

13 listopada 2017, 14:01

Publiczne konsultacje propozycji metody tworzenia wspólnych modeli sieci
Operatorzy systemów przesyłowych zrzeszeni w ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji metody tworzenia wspólnych modeli sieci (ang. Common Grid Model Methodology – CGMM ) na następny rok oraz na dzień następny i dzień bieżący, zgodnie z art. 67 ust. 1 i art. 70 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii...

Więcej...

13 listopada 2017, 13:50

Wiodące firmy i partnerzy naukowi spotykają się w Dublinie, by wziąć udział w najważniejszej inicjatywie UE na rzecz energii odnawialnej
Dublin, 10 listopada - Ponad 100 przedstawicieli wiodących europejskich firm energetycznych, uniwersytetów oraz partnerów badawczych i technologicznych spotkało się w ubiegłym tygodniu w Dublinie na inauguracyjnym spotkaniu unijnego projektu pn.: Ogólnoeuropejski system z efektywnym, skoordynowanym wykorzystaniem elastyczności w celu integracji dużej części OZE (EU-SysFlex). Gospodarzem spotkania był irlandzki operator sieci energetycznej EirGrid, który...

Więcej...

9 listopada 2017, 14:17

Dla wolności zasłużeni
Polscy elektrycy, elektrotechnicy i energetycy, którzy w ogromnym stopniu stworzyli gospodarcze, przemysłowe i naukowe fundamenty II Rzeczpospolitej, nigdy – ani w 1918 r., ani w strasznych czasach niemieckiej okupacji – nie stracili z oczu najważniejszego celu, jakim zawsze była dla nich wolna Polska. 16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski...

Więcej...

8 listopada 2017, 16:05

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 16 października 2017 r., znak DRR.WRE.7128.15.2017.JPa2, zatwierdzającej regionalny model długoterminowych praw przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), w którym istnieją długoterminowe prawa...

Więcej...

8 listopada 2017, 12:23

Kolejny sukces ekspercki PSE: Przedstawiciel polskiego Operatora Systemu Przesyłowego objął wysoką funkcję w strukturach NATO!
Tomasz Szewczyk, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA, został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług Komunikacyjnych – Industrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC). Tomasz Szewczyk zawodowo zajmuje się kwestiami...

Więcej...

7 listopada 2017, 11:24

Witamy w nowym serwisie internetowym PSE S.A.
Od dziś zapraszamy Państwa do korzystania z nowej odsłony naszego serwisu internetowego. Układ graficzny oraz nowe funkcjonalności przygotowano w oparciu o najnowsze trendy i z uwzględnieniem potrzeb odbiorców serwisu PSE. Nowoczesna platforma technologiczna znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz umożliwia korzystanie z niego także na urządzeniach mobilnych. ...

Więcej...

3 listopada 2017, 14:58

PSE ogłaszają rozpoczęcie prac w ramach projektu EU-SysFlex
Z początkiem listopada 2017 roku PSE rozpoczęły realizację projektu badawczego pn. „Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of RES”, prowadzonego przez konsorcjum EU-SysFlex. W celu realizacji projektu PSE podpisały 4 września br. umowę konsorcjum z 33 partnerami z 15 krajów. Kolejnym krokiem było zawarcie w dniu 28 września br. z Komisją Europejską...

Więcej...

Strona 14 z 34
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 261 - 280 z 672 rezultatów.