Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

28 lutego 2018, 14:41

Informacja OSP w sprawie spotkania podsumowującego proces opiniowania propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
PSE S.A. informują, że zakończyły proces opiniowania propozycji wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci wynikających z NC RfG. Zgodnie z zapisami NC RfG, do dnia 17 maja 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej modułów wytwarzania energii. W celu zapewnienia proporcjonalności,...

Więcej...

28 lutego 2018, 08:45

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w okresie zimowym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 27 lutego br. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie wieczornym okresu zimowego. Zarejestrowane zapotrzebowanie krajowe o godz. 19 wyniosło 26 316 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla wieczornego szczytu obciążenia okresu zimowego: 26 231 MW, wystąpiła 9 stycznia 2017 r. ...

Więcej...

27 lutego 2018, 15:52

Warsztaty dotyczące harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB), zobowiązuje europejskich operatorów systemów przesyłowych do opracowania do 18 grudnia 2018 r. propozycji harmonizacji zasad rozliczania energii niezbilansowania (art. 52 ust.2 GLEB). Celem warsztatów jest zebranie opinii interesariuszy w sprawie harmonizacji zasad rozliczania energii...

Więcej...

22 lutego 2018, 16:14

Publiczne konsultacje propozycji ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw zgodnie z częścią IV Rozporządzenia (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL), rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Platforma ta ma umożliwić efektywne ekonomiczne zbilansowanie systemu...

Więcej...

12 lutego 2018, 12:25

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks Sieci ER). W trakcie spotkania zaprezentowane i omówione zostaną zagadnienia związane z realizowanym na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym procesem wdrażania Kodeksu Sieci ER. Głównym celem spotkania będzie przedstawienie uczestnikom krajowego rynku energii...

Więcej...

9 lutego 2018, 17:07

Projekt raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych udostępniony do konsultacji publicznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1222 dotyczącym alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM) 1) , obowiązek przedłożenia wniosku o utrzymaniu lub zmianie konfiguracji obszarów rynkowych wynikającej z pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych spoczywa na operatorach systemów przesyłowych (OSP) uczestniczących w przeglądzie. Projekt raportu pierwszej edycji przeglądu obszarów...

Więcej...

1 lutego 2018, 13:45

Konkurs i granty pieniężne dla samorządów
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają miasta i gminy do wzięcia udziału w konkursie „Samorząd przyjazny energii”. Nagrodą są granty na inwestycje o wartości 15 tys. zł każdy. Zgłoszenia można składać do końca kwietnia. Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które w 2017 roku zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw...

Więcej...

31 stycznia 2018, 12:23

Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP – postępowanie przetargowe bez tajemnic!
jemnic! PSE SA zapraszają zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Interwencyjnych Programów DSR. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2018 r. w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 165. Spotkanie jest związane z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). Szczegóły przetargów...

Więcej...

30 stycznia 2018, 13:59

PSE: Łączymy siły z izraelskim operatorem w walce z cyberzagrożeniami!
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz izraelski operator systemu przesyłowego i dystrybucyjnego Israel Electric Corporation Limited podpisali 29 stycznia 2018 r. w Hajfie porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym. Ze strony PSE SA porozumienie podpisał Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu, natomiast ze strony partnera izraelskiego Yosi Shneck SVP, Information & Communication. ...

Więcej...

25 stycznia 2018, 16:27

Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych
Informacja OSP w sprawie rozpoczęcia publicznych konsultacji propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, typu C oraz typu D, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) PSE S.A. informują, że we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD)...

Więcej...

25 stycznia 2018, 15:34

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „TESTY SAT DLA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW ZAINSTALOWANYCH W STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa zasady prowadzenia sprawdzeń podczas testów SAT (ang. Site Acceptance Tests) dla: urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych, ...

Więcej...

23 stycznia 2018, 16:23

PSE rozpoczynają konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027
PSE S.A. pełniące, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), poddają pod konsultacje projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2018-2027 (dalej: PRSP). Strategicznym celem PSE jest budowa sieci szkieletowej opartej na napięciu 400 kV, która będzie zdolna do adaptacji planowanych scenariuszy rozwoju KSE, w tym w szczególności rozwoju sektora wytwórczego. Wartość zaplanowanych w...

Więcej...

23 stycznia 2018, 13:16

Publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR
PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Baltic CCR rozpoczynają publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR, zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają od 20 stycznia do 22 lutego 2018 r. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E: ...

Więcej...

19 stycznia 2018, 17:35

PSE rozpoczynają publiczne konsultacje Regulaminu rynku mocy
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają 19 stycznia 2018 r. konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy. Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy...

Więcej...

15 stycznia 2018, 13:15

Publiczne konsultacje opracowanej przez wszystkich OSP propozycji ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy dla procesu kompensowania niezbilansowań, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 5 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (GLEB). Zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 15 marca br. Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie niezbędne...

Więcej...

15 stycznia 2018, 12:14

PSE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne centralnej i północnej Polski
15 stycznia 2018 r. w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii...

Więcej...

10 stycznia 2018, 11:46

Kolejny krok w rozwoju usług DSR w Polsce: II Edycja Programów IP-DSR na okres 1 lipca 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.
PSE S.A. uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR w podziale na: Program Gwarantowany: Pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – wolumen mocy gwarantowanej 500 MW Pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. - wolumen mocy gwarantowanej 500 MW 2. Program...

Więcej...

8 stycznia 2018, 15:10

Warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii
Informujemy, że 15 stycznia 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli odbędą się warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis), o której mowa w art. 156 ust. 11 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL). Zgodnie z ww. art. SO GL - OSP obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego proponują założenia i metodę dotyczące...

Więcej...

29 grudnia 2017, 18:23

Unijne dofinansowanie dla PSE na budowę ważnych dla bezpiecznej pracy KSE linii przesyłowych
29 grudnia 2017 r., z udziałem Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, Piotra Naimskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Tadeusza Skobla, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii oraz Jarosława Brysiewicza i Jakuba Kozery – Wiceprezesów Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbyła się uroczystość podpisania dwóch umów na...

Więcej...

28 grudnia 2017, 15:57

Przedstawiciele PSE na Środkowoeuropejskim Dniu Energii w Brukseli
Zrównoważona transformacja energetyczna i inteligentne wykorzystanie zasobów energetycznych sprzyjające budowaniu konkurencyjności regionu tematami Środkowoeuropejskiego Dnia Energii, które odbyło się 11 grudnia br. w Brukseli. Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad 100 przedstawicieli firm, z jedenastu krajów regionu zorganizowano po raz drugi. Jego głównymi organizatorami są: Stowarzyszenie...

Więcej...

Strona 16 z 38
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 301 - 320 z 742 rezultatów.