Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

3 września 2018, 12:35

Informacja OSP w sprawie zatwierdzenia zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej
W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) zatwierdził propozycję PSE S.A. zwolnienia dla polskiego obszaru geograficznego z obowiązku umożliwienia dostawcom usług bilansujących przekazywania ich obowiązku dostarczenia mocy bilansującej zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017, dalej: EB GL). Zgodnie z art. 34 ust. 1 EB GL, w ramach obszaru geograficznego, na którym...

Więcej...

28 sierpnia 2018, 15:30

Informacja OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów HVDC oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz. U. UE L 241/1 z 08.09.2016) (dalej: „NC HVDC”), do dnia 28 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany system wysokiego napięcia prądu stałego lub modułu park energii z połączeniem prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia...

Więcej...

24 sierpnia 2018, 16:28

Publikacja instrukcji wypełniania wniosków o certyfikację do aukcji mocy
PSE S.A. opublikowały dokumenty pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces certyfikacji do aukcji" oraz "Metodyka obliczeń wartości parametrów techniczno-ekonomicznych" Materiały dostępne są pod adresem: https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji

Więcej...

24 sierpnia 2018, 11:02

PSE przypominają o rejestracji na spotkanie 28.08 br. w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
W związku z opracowaniem propozycji zmian dotyczących propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE, PSE S.A. zapraszają na spotkanie informacyjne organizowane dla wszystkich zainteresowany podmiotów. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać tylko do 24.08. br. pod adresem: kodeksy.operacyjne@pse.pl . W treści wiadomości należy podać: imię, nazwisko, organizację którą Państwo reprezentują oraz nr rejestracyjny i markę auta jeśli zamierzają...

Więcej...

22 sierpnia 2018, 13:38

Zapis spotkania informacyjnego dotyczącego Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie
Dokumenty do pobrania: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego Karty aktualizacji nr CB/20/2018 IRiESP - Bilansowanie

Więcej...

17 sierpnia 2018, 08:08

Testy usługi DSR zakończone sukcesem!
W lipcu br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie letnim. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach. ...

Więcej...

8 sierpnia 2018, 11:00

Deklaracja współpracy PSE i operatorów systemów dystrybucyjnych przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznej
Członkowie PTPiREE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych 8 sierpnia, w Ministerstwie Energii, podpisali deklarację o wzajemnej współpracy i pomocy przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznych na liniach napowietrznych i kablowych oraz przy odbudowie systemu elektroenergetycznego. Celem porozumienia jest przyspieszenie przywracania dostaw energii elektrycznej odbiorcom dotkniętym awariami, w...

Więcej...

7 sierpnia 2018, 15:30

Komunikat OSP w sprawie publikacji propozycji wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DCC)
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz. U. UE L 223/10 z 18.8.2016) (dalej: „NC DCC”), do dnia 7 września 2018 r. właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączony dany odbiór) oraz operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zobowiązani są do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wymogów dla przyłączania do sieci elektroenergetycznej odbiorów,...

Więcej...

6 sierpnia 2018, 15:35

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z dnia 16 lipca 2018 r. zatwierdzającej propozycję PSE S.A. wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D dla Rzeczpospolitej Polskiej
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dalej: Rozporządzenie 2016/631). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu Na podstawie art. 5 ust. 3 Rozporządzenia 2016/631 każdy OSP został zobowiązany do opracowania, we współpracy z OSD i sąsiednimi OSP, propozycji progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu B, C i D (dalej: Propozycja). Progi...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 14:30

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z opracowaniem przez PSE S.A. Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ANALIZATORY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna obejmuje wymagania techniczne dotyczące Analizatorów Jakości Energii Elektrycznej instalowanych na stacjach elektroenergetycznych NN/WN należących do PSE S.A. W...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 13:07

Nowe obowiązujące standardy techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w naszej firmie zatwierdził do stosowania nowe/zaktualizowane standardy techniczne. Prosimy, aby wszystkie nowe dokumenty zawierające wymagania techniczne opracowywane na potrzeby PSE, w szczególności te stosowane przy postępowaniach przetargowych dla zadań inwestycyjnych, uwzględniały aktualne, poniższe specyfikacje. Nowe/zaktualizowane...

Więcej...

3 sierpnia 2018, 11:58

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzających metody tworzenia wspólnego modelu sieci (ang. Common Grid Model – CGM) na potrzeby wyznaczania długoterminowych zdolności przesyłowych oraz na potrzeby przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa pracy na następny rok oraz na dzień następny i na dzień bieżący
bieżący W dniu 17 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie 2016/1719), natomiast dnia 14 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2017/1485). Teksty tych rozporządzeń dostępne są na stronach internetowych: Rozporządzenie 2016/1719: https://eur-lex.europa.eu/ Rozporządzenie 2017/1485: https://eur-lex.europa.eu/ ...

Więcej...

2 sierpnia 2018, 17:00

Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE
Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i rozpoczęcia procesu konsultacji powyższej propozycji PSE S.A. informują, że opracowały propozycję zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania...

Więcej...

1 sierpnia 2018, 15:44

Upały powodują, że PSE nadal korzystają ze środków zaradczych
Utrzymujące się upały nadal wpływają istotnie na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyzwaniem dla Operatora Systemu Przesyłowego są występujące lokalnie trudności sieciowe wynikające ze zmniejszenia obciążalności niektórych linii oraz ograniczeń pracy bloków niektórych elektrowni. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE, jako Operator Systemu...

Więcej...

31 lipca 2018, 19:08

Praca KSE w okresie upałów
Bardzo wysoka temperatura powietrza, utrzymująca się od dłuższego czasu i kumulujące się jej skutki stanowią wyzwanie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). 31 lipca 2018 r. o godz. 13:15 odnotowane zostało najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w szczycie letnim – 23 521 MW. PSE, jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP), dysponują obecnie wystarczającą...

Więcej...

27 lipca 2018, 16:58

Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych
Opiniowanie Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych w zakresie wymagań stawianym materiałom polimerowych stosowanych przy produkcji kompozytowych izolatorów osłonowych aparatury i urządzeń WN i NN W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Suplementu do Standardowych Specyfikacji Technicznych w zakresie wymagań stawianych materiałom polimerowym stosowanym...

Więcej...

23 lipca 2018, 13:02

PSE coraz bliżej wybudowania strategicznej linii 400 kV na wschodzie Mazowsza
Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 lipca br. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dotyczącą realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. budowy linii 2 x 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami ma...

Więcej...

19 lipca 2018, 13:21

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia zmiany LTTR dla CCR Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (Dalej: Rozporządzenie 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu Na podstawie art. 31 Rozporządzenia 2016/1719 OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych...

Więcej...

18 lipca 2018, 10:44

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9...

Więcej...

4 lipca 2018, 09:12

Rynek mocy w liczbach - certyfikacja ogólna 2018
Dokumenty do pobrania: Rynek mocy w liczbach - certyfikacja ogólna 2018 (pdf)

Więcej...

Strona 21 z 45
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 401 - 420 z 894 rezultatów.