Aktualności

7 czerwca 2016, 00:00

7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie — Jeziornej, PSE SA oraz NATO Energy Security Centre of Excellence ( Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO ) podpisały list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i  doświadczeń związanych z  bezpieczeństwem infrastruktury ...

Więcej...

4 czerwca 2016, 00:00

Począwszy od grudnia 2015, PSE S.A. wraz z operatorem litewskim Litgrid AB udostępniają zdolności przesyłowe dla handlu energią elektryczną pomiędzy Polską, a Litwą. Ze swej strony, PSE S.A. w sposób niedyskryminacyjny wobec wszystkich uczestników rynku udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link. Każdorazowo, dostępne zdolności przesyłowe LitPol Link są podawane do...

Więcej...

30 maja 2016, 11:40

ie Wieliczka 28 maja br. po zakończeniu przez firmę wykonawczą prac budowlano-montażowych związanych ze zmianą przebiegu części linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa oraz ich odbiorze przez służby PSE S.A. nowy odcinek linii został załączony pod napięcie. Przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), była...

Więcej...

20 maja 2016, 15:20

Informujemy, że na stronie został opublikowany dokument Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035 . Dokumenty do pobrania: Prognoza...

Więcej...

20 maja 2016, 00:00

PSE zostały nagrodzone Srebrnym Listkiem CSR Polityki, przyznanym przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Organizatorzy wyróżnili w ten sposób firmy, które swoimi działaniami wnoszą największy wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Listki CSR Polityki to coroczny przegląd działań największych firm z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd bazuje na wytycznych normy...

Więcej...

13 maja 2016, 00:00

ie Wieliczka W ciągu najbliższych dni ruszą prace związane z przebudową linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa w Brzegach, w Gminie Wieliczka. Warunkiem rozpoczęcia robót było przekazanie przez Gminę Wieliczka kompletu podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., co nastąpiło 6 maja br. Uzgodnione zostały również warunki finansowania prac dodatkowych pomiędzy PSE SA, UG Wieliczka i...

Więcej...

9 maja 2016, 09:39

Uprzejmie informujemy, zapraszając jednocześnie do udziału, o trwających do dnia 18 maja br. konsultacjach publicznych prowadzonych przez ENTSO-E dotyczących przygotowanych przez OSP propozycji jednolitych zasad w zakresie: czasów zamykania i otwierania bramek przez NEMO na transgranicznym rynku dnia bieżącego (ang. intraday cross-zonal gate opening and gate closure times ); terminu gwarancji zdolności...

Więcej...

29 kwietnia 2016, 00:00

W związku z licznymi pytaniami odnośnie przebudowy w Brzegach, w Gminie Wieliczka, odcinka linii 220 kV kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa, PSE S.A. informują: Zaplanowana do realizacji przez PSE S.A. przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi — Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), jest...

Więcej...

13 kwietnia 2016, 00:00

◦ Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz rozpoczynają eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy systemami Polski i  Niemiec ◦ Północne połączenie pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) zostanie tymczasowo wyłączone do roku 2018 w celu umożliwienia wykonania koniecznych prac w  stacjach Vierraden i  Krajnik oraz zapewnienia efektywnej regulacji przepływów mocy  ◦...

Więcej...

12 kwietnia 2016, 13:26

yborczej Przywołany w artykule fragment opublikowanego w lutym br. na stronie internetowej PSE SA Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 (PRSP), który brzmi: „poziom tych niedoborów zmienia się w przedziale 1,5 – 2,5 tys. megawatów, przy czym najgorsza sytuacja występuje we wrześniu 2016”, na którym autor publikacji opiera jej treść, jest wyrwanym z ...

Więcej...

2 marca 2016, 14:50

18 lutego 2016 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy ENERGA Wytwarzanie S.A. a PSE S.A.W ramach umowy zawartej na okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku, ENERGA Wytwarzanie S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę praca interwencyjna polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP Elektrowni szczytowo — pompowej...

Więcej...

31 grudnia 2015, 00:00

W dniu 31 grudnia 2015 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zostali odwołani: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Krzysztof Ksyta, Członek Zarządu, Piotr Rak, Członek Zarządu, Cezary Szwed, Członek Zarządu. Jednocześnie NWZ powołało na nową, 3-letnią kadencję Zarząd w składzie: Eryk...

Więcej...

18 grudnia 2015, 09:09

Uprzejmie informujemy o możliwości włączenia się uczestników rynku w realizowaną przez ENTSO-E analizę kosztów i korzyści dotyczącą zmiany długości okresu niezbilansowania (CBA ISP, ang. Cost Benefit Analysis for the Imbalance Settlement Period). Opinia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) dotycząca Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania ( NCEB , ang. Network Code on Electricity Balancing) zawiera rekomendację...

Więcej...

8 grudnia 2015, 00:00

ane! 8 grudnia 2015 roku odbyła się pierwsza aukcja rynku dnia następnego z udziałem nowego połączenia elektroenergetycznego LitPol Link. Zdolności przesyłowe zostały przydzielone uczestnikom rynku w ramach giełdowego mechanizmu market coupling. Łącznie zaalokowanych zostało 1814,7 MWh w kierunku z Polski do Litwy oraz 85,8 MWh w kierunku z Litwy do Polski. Alokowane transakcje będą realizowane jutro, co oznacza, że pierwsze handlowe dostawy...

Więcej...

3 grudnia 2015, 09:44

Informacje dotyczące planowanych przepływów energii w związku z realizacją testów połączenia LitPol Link są prezentowane na stronie: http://umm.nordpoolspot.com/messages/all

Więcej...

24 listopada 2015, 13:54

8 grudnia 2015 roku planowane jest uruchomienie mechanizmu market coupling na połączeniu LitPol Link między Polską i Litwą. Zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link będą alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling — MRC. Mechanizm...

Więcej...

10 listopada 2015, 00:00

Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE, został wybrany na wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia spółki TSCNET Services. Wyboru dokonali członkowie — udziałowcy spółki TSCNET podczas spotkania Walnego Zgromadzenia TSCNET 2 listopada 2015 r. Henryk Majchrzak został jednogłośnie powołany do sprawowania tej funkcji do 31 grudnia 2017 r. 2 listopada br. odbyło się również spotkanie rady współpracy TSC, podczas którego Henryk Majchrzak został jednomyślnie wybrany na...

Więcej...

5 listopada 2015, 00:00

W odniesieniu do publikacji związanych z nagraniem rozmowy Pana Ministra Radosława Sikorskiego z Panem Janem Kulczykiem, dotyczącej połączenia elektroenergetycznego z Ukrainą, PSE S.A. informują, że: Strona ukraińska od wielu lat zabiegała o uruchomienie prac nad „Studium Wykonalności przyłączenia Ukrainy i Mołdawii do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej”...

Więcej...

4 listopada 2015, 00:00

4  listopada 2015 roku PSE SA dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis - granica RP. Jest to ostatni po stronie polskiej element realizowanego projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POiIŚ 2007-2013. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

3 listopada 2015, 14:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 29 października 2015 r. przekazały Prezesowi URE oraz złożyły w Ministerstwie Gospodarki dokument pn. „Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników...

Więcej...