Aktualności

9 marca 2021, 13:14

PSE S.A. opublikowały następujące dokumenty: Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia (Wersja: 1.0) Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – testowe okresy zagrożenia (Wersja: 1.0) Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Raporty danych pomiarowych (Wersja: 1.0) Instrukcje przedstawiają...

Więcej...

8 marca 2021, 17:42

W związku z opracowywaniem przez PSE S.A. dokumentu pn.: „technical requirements for substation equipment for power evacuation from offshore wind farms”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania. W ww. dokumencie określone zostały szczegółowe wymagania techniczne, stawiane przez PSE S.A., urządzeniom służącym do przesyłu energii elektrycznej (offshore i onshore), instalowanym w układach...

Więcej...

5 marca 2021, 13:56

W dniu 14 czerwca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (dalej: Rozporządzenie 2019/943). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&from=PL Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia 2019/943 operatorzy systemów przesyłowych...

Więcej...

5 marca 2021, 12:36

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (dalej „OSP”), w związku z licznymi zapytaniami ze strony Klientów innogy Operator Sp. z o.o. dotyczącymi wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz obowiązujących stopniach zasilania, wyjaśniają że: Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje...

Więcej...

3 marca 2021, 11:26

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym 9 marca 2021 r., w godzinach od 11:00 do 13:00. Zgłoszenia udziału należy dokonywać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym oraz...

Więcej...

2 marca 2021, 09:28

PSE S.A. 1 marca 2021 r. podjęły decyzję o przyjęciu wszystkich poprawnie złożonych ofert w postępowaniu na zakup usługi Interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru będzie świadczona w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., przez 6 wykonawców: CMC Poland Sp. z o.o., Lerta S.A., Enel X Polska Sp. z o.o.,...

Więcej...

1 marca 2021, 14:25

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowe harmonogramy aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022. Każdy harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Szczegółowe informacje dotyczące opublikowanych harmonogramów znajdują się w zakładkach: „ 1 kwartał 2022 ”, „ 2 kwartał 2022 ”, „...

Więcej...

1 marca 2021, 13:21

wiskową Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26 lutego br. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice na Dolnym Śląsku. Oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na 2025 rok. W ocenie RDOŚ, zakładany sposób realizacji projektu i stosowane rozwiązania techniczne wraz z działaniami minimalizującymi określonymi w tej...

Więcej...

26 lutego 2021, 13:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, z późn. zm., dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2026 – 16 grudnia 2021 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 – 17 marca 2022 r. ...

Więcej...

16 lutego 2021, 12:58

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.” ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, stanowi zbiór wymagań dot. wyboru sposoby uziemienia punktu neutralnego sieci, doboru i instalowania oraz...

Więcej...

12 lutego 2021, 12:14

W piątek 12 lutego 2021 r. o godz. 10:45 odnotowano rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 27 617 MW*. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 18 stycznia 2021 roku. Wyniosło ono wówczas 27 380 MW. Na tak wysokie zapotrzebowanie wpłynęła przede wszystkim niska temperatura powietrza. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało...

Więcej...

10 lutego 2021, 15:55

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Linia kablowa do zasilania potrzeb własnych ( link do pobrania ) Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, obejmuje wymagania techniczne dla linii kablowej SN stosowaną do połączenia podstawowego oraz rezerwowego źródła zasilania dla układów zasilania potrzeb własnych...

Więcej...

10 lutego 2021, 10:22

9 lutego 2021 r. uruchomiono aukcje w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego z udziałem wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (NEMO) w Polsce, tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA). Celem jednolitego łączenia rynków dnia następnego - Single Day-Ahead Coupling (SDAC) jest stworzenie jednego ogólnoeuropejskiego międzystrefowego rynku energii elektrycznej dnia następnego....

Więcej...

5 lutego 2021, 09:28

4 lutego 2020 r. otwarto oferty w postępowaniu na Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru). Oferty przedstawiło łącznie sześciu potencjalnych Wykonawców: Polenergia Obrót S.A., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., CMC Poland Sp. z o.o. oraz Lerta SA. Udział w postępowaniu mogły wziąć podmioty, które posiadają...

Więcej...

4 lutego 2021, 09:28

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowobudowanych linii 400 kV relacji Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice ...

Więcej...

3 lutego 2021, 09:57

Rozpoczęły się badania dna Morza Bałtyckiego w ramach budowy Harmony Link, nowego połączenia morskiego między Polską a Litwą. Projekt jest realizowany przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej w Polsce i na Litwie. Harmony Link to jedna z największych inwestycji w infrastrukturę przesyłową w naszej części Europy. Za przeprowadzenie badania planowanej trasy...

Więcej...

29 stycznia 2021, 16:03

PSE S.A. opublikowały dokument pn.: "Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Proces rozliczeń rynku mocy – wynagrodzenia". Instrukcja przedstawia proces wypłaty wynagrodzenia, w tym w szczególności sposób przekazywania do OSP informacji dotyczącej środków otrzymanych w ramach systemów wsparcia innych niż rynek mocy oraz wystawienia faktury na podstawie informacji zawierającej wartość...

Więcej...

29 stycznia 2021, 10:30

Zakończyły się testy rozwiązań technicznych wdrażających mechanizm Multi-NEMO na rynku dnia następnego, umożliwiający operacyjny udział wielu giełd w rynku energii elektrycznej. Trwają ostatnie ustalenia między zaangażowanymi podmiotami, w związku z czym mechanizm zacznie działać 9 lutego 2021 roku. Komunikat w tej sprawie jest dostępny tutaj (jęz. ang.).

Więcej...

28 stycznia 2021, 13:49

W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy SAT dla urządzeń i układów zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o zgłaszanie uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna zawiera zakres i wymagania dotyczące przeprowadzania testów SAT (Substation Acceptance Test) na stacjach elektroenergetycznych oraz szablony programów testów SAT dla różnych układów...

Więcej...

27 stycznia 2021, 14:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że zgodnie z §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (dalej: Rozporządzenie), stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązująca w 2021 roku wynosi 4263,47 zł/MWh . Stawka została obliczona na podstawie danych...

Więcej...