Aktualności

11 lutego 2020, 15:03

Jeszcze w lutym odbędą się testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN). Jeżeli przebiegną one pomyślnie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystąpią do regularnej, operacyjnej działalności w IN. Polski operator systemu przesyłowego spełnił już wszystkie formalne i techniczne wymagania stawiane przed członkami projektu...

Więcej...

4 lutego 2020, 12:54

Osiemdziesiąt pięć inicjatyw o łącznej wartości prawie 1,6 miliona złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” z 76 gmin. „WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów...

Więcej...

4 lutego 2020, 11:13

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: • „Załącznik 9 Oznakowanie linii” nr kodowy PSE-SF. Linia 400kV.9 PL/2019v1 Zaktualizowany dokument określa wymagania techniczne w zakresie oznakowania napowietrznych linii elektroenergetycznych NN z wyłączeniem oznakowania przeszkodowego. S pecyfikacja zastępuje...

Więcej...

30 stycznia 2020, 13:51

Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych dołączył do elitarnego grona certyfikowanych członków międzynarodowej organizacji Trusted Introducer, która zrzesza najlepsze CERT-y w Europie. W Polsce taki status mają tylko trzy inne zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów informatycznych. To potwierdza, że CERT PSE jest wiarygodnym i profesjonalnym...

Więcej...

24 stycznia 2020, 14:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok. Dla okresu letniego (1L), obejmującego czas od 1.04 do 30.09.2020 r. pozyskano łącznie od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy (1Z) obejmujący miesiące od 1.02 do 31.03 oraz od 1.10 do 30.11.2020 r., zakontraktowano 612 MW...

Więcej...

24 stycznia 2020, 13:53

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane oraz nowe Standardy Techniczne. Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania techniczne, które muszą spełniać wyłączniki w wykonaniu napowietrznym przewidziane do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Specyfikacja...

Więcej...

17 stycznia 2020, 15:30

Rusza szósta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii” Do końca marca samorządy mogą się zgłaszać do konkursu „Samorząd przyjazny energii”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych - Enea...

Więcej...

17 stycznia 2020, 15:00

W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 18 listopada 2019 r. o uruchomieniu tzw. drugiej fali jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), PSE i Svk informują o zakończeniu w dniu 15.01.2020 r. testów potwierdzających możliwość zmiany statusu połączenia Polska-Szwecja w SIDC z nieaktywnego na aktywny. Możliwość zmiany statusu została zaakceptowana przez Komitet Operacyjny SIDC w dniu 16.01.2020 r. i zatwierdzona w dn. 17.01.2020 r. Aktywacja SIDC na...

Więcej...

16 stycznia 2020, 12:07

Operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i w Niemczech - PSE i 50Hertz - we współpracy z ministerstwami odpowiedzialnym za sektor elektroenergetyczny w obu krajach, opracowali wspólny raport na temat współpracy operatorów w perspektywie długo- i średnioterminowej. Podsumowanie raportu w języku angielskim jest dostępne tutaj

Więcej...

9 stycznia 2020, 11:44

PSE S.A. przypominają, że wnioski o wpis do rejestru rynku mocy można składać tylko do soboty 11 stycznia 2020 r. do godziny 23:59:59 . W tym dniu infolinia rynku mocy ( +48 22 242 24 70 ) będzie dostępna w godzinach 9:00 – 15:00 . Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie...

Więcej...

2 stycznia 2020, 14:47

Informacja Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego dotycząca przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W dniu 30 grudnia...

Więcej...

31 grudnia 2019, 12:50

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024 przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem ...

Więcej...

30 grudnia 2019, 10:11

PSE S.A. przypominają o rozpoczynającej się 2 stycznia 2020 certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie certyfikacji ogólnej zobowiązani są właściciele wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2...

Więcej...

20 grudnia 2019, 10:28

kę mocą 6,73 mld zł łącznej wartości dodanej w krajowej gospodarce, w tym aż 4,36 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w gałęzi produkcji i przesyłu energii elektrycznej – to kluczowe dane pochodzące z najnowszego, drugiego Raportu wpływu PSE, który prezentuje wpływ spółki na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Publikacja, zatytułowana „Napełniamy Polskę mocą”,...

Więcej...

19 grudnia 2019, 11:15

Ważne terminy dla wytwórców energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że: kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 2 stycznia 2020 r. wnioski o wpis do rejestru można będzie składać do 11 stycznia 2020 r. włącznie. coroczny obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych...

Więcej...

18 grudnia 2019, 12:24

Realizując zapisy pkt. 3.1.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2020 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 2 do 11 stycznia 2020 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce Certyfikacja ogólna .

Więcej...

17 grudnia 2019, 08:46

NEMO (1) oraz operatorzy systemów przesyłowych w Austrii, Niemczech, Polsce i państwach 4M Market Coupling (4M MC – Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja) ogłosili, że obszar 4M MC zostanie włączony do mechanizmu Multi Regional Coupling (MRC) do końca 2020 roku. Oznacza to zakończenie fazy przygotowawczej projektu DE-AT-PL-4M MC - zwanego tymczasowym łączeniem rynków (Interim Coupling) - i rozpoczęcie jego wdrożenia. ...

Więcej...

16 grudnia 2019, 15:51

13 grudnia br., Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z dwoma wykonawcami umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego IV - Obszary. Łącznie zakontraktowano 25,5 MW wolumenu mocy dyspozycyjnej, która będzie mogła być zredukowana na polecenie OSP. Usługę DSR w ramach Programu Gwarantowanego - Obszary, w okresie od 1.04 do 30.09.2020 r., będą świadczyć dwie firmy:...

Więcej...

10 grudnia 2019, 16:18

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm., dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024, przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019...

Więcej...

6 grudnia 2019, 12:44

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2024 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...