Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

4 lutego 2022, 11:39

2 lutego 2022 r. w Dzienniku Ustaw z 2022 r., pod poz. 234 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie procesów rynku energii, które umożliwi wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Rozporządzenie zawiera m.in. wykaz i sposób realizacji procesów rynku energii elektrycznej prowadzonych za pośrednictwem CSIRE. Wszystkie procesy i wymagania są...

Więcej...

28 stycznia 2022, 15:33

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci o znamionowym napięciu 110 kV” (nr kodowy: PSE-ST.Izolatory_ceramiczne_wiszące_110kV/2021) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ceramiczne długopniowe izolatory wiszące, przeznaczone do napowietrznych sieci...

Więcej...

27 stycznia 2022, 14:38

W środę 26 stycznia komitet koordynacyjny instrumentu UE Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) pozytywnie ocenił i zatwierdził wniosek złożony przez operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich i Polski. Komitet przyznał 170 mln euro pomocy finansowej dla szeregu projektów w ramach synchronizacji krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej (CESA). Czterech operatorów...

Więcej...

25 stycznia 2022, 15:16

Dokument „Methodology for Identifying Regional Electricity Crisis Scenarios”, zatwierdzony decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) z dnia 6 marca 2020 r. numer 07/2020, został przygotowany w języku angielskim. „Metoda ustalania scenariuszy regionalnego kryzysu elektroenergetycznego”, stanowi jego tłumaczenie na język polski. Metoda opracowana została zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości na...

Więcej...

19 stycznia 2022, 15:59

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: Autotransformator jednofazowy 700/700/5 MVA, 410/√3 / 245/√3 / 15,75 kV (nr kodowy: PSE-ST.ATR_1F_400_220_kV_700_MVA) Niniejszy standard stanowi zbiór wymagań technicznych, konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz dotyczących prób jakie musi spełniać jednofazowy...

Więcej...

17 stycznia 2022, 13:05

Polskie Sieci Elektroenergetyczne do 2030 roku rozbudują Krajowy System Elektroenergetyczny o blisko 3 600 km nowych linii 400 kV. Modernizację przejdzie również 1 600 km istniejących linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE z myślą o swoich partnerach społecznych przygotowało interaktywną mapę inwestycji, która ułatwi uzyskanie informacji na ich temat. ...

Więcej...

10 stycznia 2022, 10:09

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1854), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2026 przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2021 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem https://www.pse.pl/rynek-mocy-dokumenty-powiazane . ...

Więcej...

5 stycznia 2022, 14:46

Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 3 i art. 55 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core (dalej: CCR Core) opracowali zmianę obowiązujących wymagań regionalnych w CCR Core w ramach ujednoliconego regulaminu alokacji (dalej: Metoda). Na podstawie powyższego, propozycja zmienionej Metody została przekazana do...

Więcej...

4 stycznia 2022, 13:35

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które wykazują co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowej o wykonawstwo. Spółka ogłosiła przetarg publiczny nieograniczony, a umowy z wybranymi wykonawcami obejmą lata od 2022 do 2026 r. Umowy ramowe na wykonawstwo prac budowlanych to nowa ścieżka udzielania zamówień proponowana przez PSE....

Więcej...

30 grudnia 2021, 14:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej „PSE S.A.”) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), działając zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy, dokonały waloryzacji cen obowiązków mocowych dla wieloletnich umów mocowych począwszy od 1 stycznia 2022 r. PSE S.A. informują jednocześnie, że do...

Więcej...

28 grudnia 2021, 09:56

Przygotowanie danych inicjalnych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu migracji danych i uruchomienia CSIRE. Za dostarczenie danych do migracji odpowiedzialni są uczestnicy rynku, którym działanie to pozwoli: odpowiednio przygotować dane źródłowe, zlokalizować braki danych lub związane z nimi nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane, ...

Więcej...

23 grudnia 2021, 12:51

OIRE opracował Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii umożliwiający uczestnikom rynku energii zaplanowanie działań, do których są zobowiązani, w związku z budową i uruchomieniem CSIRE. Plan wdrożenia CSIRE uwzględnia terminy określone w Ustawie, przedstawia proces opracowania i uzgodnień dokumentów stanowiących podstawy formalne wdrożenia CSIRE oraz proces migracji...

Więcej...

21 grudnia 2021, 10:51

Operator Informacji Rynku Energii, którego rolę pełnią PSE S.A., odpowiada za opracowanie i wdrożenie Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 5.0 została opublikowana. Najnowsze SWI w wersji 5.0 zawierają kompletny opis wszystkich procesów, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („CSIRE”). Dokumentację zaktualizowano w...

Więcej...

20 grudnia 2021, 08:03

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”) opublikowały wyniki aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2026 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-wstepna .

Więcej...

20 grudnia 2021, 07:54

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), zgodnie z art. 38 ustawy, opublikowały wstępne wyniki aukcji głównej na rok 2026. Wyniki dostępne są pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2026

Więcej...

17 grudnia 2021, 12:55

Realizując zapisy pkt. 3.1.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej organizowanej w 2022 r. Wnioski o wpis do rejestru będzie można składać od 3 do 17 stycznia 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „ Certyfikacja ogólna ”.

Więcej...

16 grudnia 2021, 08:51

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2026 zakończyła się w rundzie 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

Więcej...

16 grudnia 2021, 08:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. informują, że aukcja główna na rok dostaw 2026 rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pełny harmonogram aukcji głównej znajduje się pod adresem: https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2026 .

Więcej...

14 grudnia 2021, 11:26

uczniów Jak powstaje prąd elektryczny? Jak dostarczyć energię elektryczną z elektrowni do Twojego domu? Dlaczego potrzebujemy sieci elektroenergetycznych? Dzięki innowacyjnym zajęciom zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne uczniowie klas 7-8 w 24 szkołach na Mazowszu znają już odpowiedzi na te pytania. Najnowszy projekt edukacyjny PSE „Akademia Mocy” pozwolił uczniom poznać w praktyce, co oznaczają podstawowe pojęcia...

Więcej...

14 grudnia 2021, 09:42

Zgodnie z pkt 18 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego obowiązującego od 8 listopada 2021 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) z 30-dniowym wyprzedzeniem informuje o planowanej zmianie ww. Regulaminu. Nowa treść Regulaminu: została opublikowana na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin , zostanie przesłana...

Więcej...