Aktualności

8 sierpnia 2014, 12:59

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 lipca 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 30 lipca 2014 r. po raz kolejny w tym roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 804 MW.Na wysokie zapotrzebowanie na moc wpływ mają przede wszystkim utrzymujące się w lipcu br. bardzo wysokie temperatury. Tak duże obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

29 lipca 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 29 lipca 2014 r. po raz kolejny w tym roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 763 MW.Wpływ na wysokie zapotrzebowanie na moc wpływ mają przede wszystkim utrzymujące się wysokie temperatury. Upalna pogoda sprawia, że znacząco zwiększa się korzystanie z urządzeń...

Więcej...

28 lipca 2014, 13:19

W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania 23 lipca 2014 roku ogłoszony został kolejny przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postepowania usług wynosi 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy w wyznaczonych przez Operatora...

Więcej...

28 lipca 2014, 00:00

Na łamach tygodnika WPROST z dnia 10 lutego 2014 r. opublikowany został artykuł p.t. "Sieci Prezesa", zawierający szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności PSE, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Pana Henryka Majchrzaka. W związku z faktem, że publikacja ta rażąco naruszała dobra osobiste, w tym renomę,...

Więcej...

24 lipca 2014, 00:00

Wymiana międzyoperatorska energii pomiędzy PSE i operatorami sąsiednich systemów, w szczególności pomiędzy PSE i 50Hertz, jest realizowana jako środek zaradczy korygujący przepływy fizyczne wynikające z wymiany handlowej uczestników rynku. Celem wymiany międzyoperatorskiej jest zapewnienie warunków pracy sieci elektroenergetycznych, w ujęciu indywidualnym oraz jako systemów...

Więcej...

10 lipca 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 8 lipca 2014 r. po raz kolejny w bieżącym sezonie wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 733 MW. Tak duże obciążenie, wynikające m.in. z bardzo wysokich temperatur, nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa rekordowa wartość dla...

Więcej...

2 lipca 2014, 00:00

1 lipca 2014 w Konstancinie - Jeziornie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie ENTSO-E. Organizacja w Polsce tak istotnego wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz 41 europejskich operatorów systemów przesyłowych w Polsce była okazją dla uhonorowania 10-lecia działalności PSE, jako niezależnego OSP oraz 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. ENTSO-E - Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych...

Więcej...

30 czerwca 2014, 00:00

30 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie — Jeziornie, jako Spółką przejmującą, a PSE — Centrum S.A., PSE — Północ S.A., PSE — Południe S.A., PSE — Zachód S.A. oraz PSE — Wschód S.A., jako spółkami przejmowanymi. W efekcie...

Więcej...

27 czerwca 2014, 00:00

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP" Polskie Sieci Elektroenergetyczne zadecydowały o zawarciu umów na realizację tej usługi - po raz pierwszy z agregatorem — spółką ENSPIRION Sp. z o.o. z Gdańska. ENSPIRION będzie koordynować...

Więcej...

11 czerwca 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 10 czerwca 2014 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego i wyniosło 21 625 MW. Tak duże obciążenie, wynikające m.in. z bardzo wysokich temperatur, nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, mimo pełnego wykorzystania dostępnych mocy. Dotychczasowa rekordowa...

Więcej...

10 czerwca 2014, 00:00

PSE przeprowadziły panel konsultacyjny z udziałem przedstawicieli administracji, samorządów, nauki oraz szkolnictwa wyższego, partnerów, organizacji branżowych i społecznych, a także mediów. To pierwszy dialog PSE z otoczeniem poświęcony opracowaniu Raportu Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Panel odbył się w siedzibie firmy PSE w Konstancinie-Jeziornie. Spotkanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardem prowadzenia...

Więcej...

30 maja 2014, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych dokumentów związanych z obsługą...

Więcej...

14 maja 2014, 15:28

ocza Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.0 — wersja robocza. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych dokumentów...

Więcej...

14 maja 2014, 12:28

ane! Komisja Europejska potwierdziła przyznanie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Granica RP (kierunek Alytus). Oznacza to, że dofinansowanie otrzymają wszystkie zadania związane z budową i modernizacją infrastruktury przesyłowej realizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, które zostały zakwalifikowane do unijnego wsparcia. Łączna wartość środków, które...

Więcej...

7 maja 2014, 00:00

Ruszyła pierwsza w Polsce transmisja na żywo z gniazda orłów rybołowów. Para drapieżników kilka tygodni temu osiedliła się w gnieździe na słupie elektroenergetycznym należącym do Polskich Sieci Elektroenergetycznych znajdującym się na terenie nadleśnictwa Lipka w północno-zachodniej Polsce. Obserwowane ptasie siedlisko jest jednym z niewielu gniazd orłów rybołowów w Polsce. W naszym...

Więcej...

6 maja 2014, 00:00

kiej 5 maja 2014 w litewskim Alytus odbyła się uroczystość z okazji rozpoczęcia prac budowlanych linii elektroenergetycznej relacji Alytus - Granica RP. W uroczystości uczestniczyła Dalia Grybauskaite -Prezydent Litwy oraz Jaroslav Neverovič— Minister Energetyki Litwy, a także wicewojewoda podlaski — Wojciech Dzierzgowski oraz Henryk Majchrzak — Prezes Zarządu PSE i Cezary Szwed — Członek Zarządu PSE. Obecnie litewski system przesyłowy nie jest połączony z...

Więcej...

24 kwietnia 2014, 00:00

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ze spółkami: Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Centrum S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Północ S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Południe S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Wschód S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Zachód S.A.

Więcej...

4 kwietnia 2014, 00:00

27 marca 2014 r. Zarząd PSE i Zarządy Spółek Obszarowych Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych podpisały Plan Połączenia. Dokument jest kluczowy w procesie inkorporacji Spółek Obszarowych i określa formalnoprawny sposób przeprowadzenia połączenia oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w nim uczestniczących. Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny ważny etap procesu inkorporacji...

Więcej...

27 marca 2014, 15:10

27 marca 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i PSE, a także przedstawiciele lokalnych samorządów podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Gospodarczy rozwój Polski pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną...

Więcej...